Many cùng much dùng những trong câu đậy định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định hoàn toàn có thể dùng những loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để cố thế.

Much và many

Many hoặc much hay đứng trước danh từ. Many đi với danh trường đoản cú đếm được và much đi với danh từ không đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: Cách dùng a lot of và many

(Cô ta không bữa sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không còn lại nhiều ly lớn)

Tuy nhiên much of có thể đi cùng với tên tín đồ và tên địa danh:

I have seen too much of Howard recently.

(Gần trên đây tôi hay gặp Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có mấy đồ vật i núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh tất yêu biết các về một nước trong vòng một tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không còn thoát được kỳ thi này mất, tôi bỏ không ít bài.)

Many và much dùng nhiều trong câu lấp định cùng câu nghi vấn, vào câu khẳng định rất có thể dùng các loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để vậy thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy vậy trong giờ Anh, much với many vẫn được dùng bình thường trong câu khẳng định.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many economists.

Much cần sử dụng như một phó từ bỏ (much đứng trước đụng từ nhưng che khuất very và sau cấu trúc phủ định của câu):

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country lớn the town.

Janet much enĩoved her stay with your family.

Much too much / many so many (để nhận mạnh) dùng tự do sau mệnh đề chính, trước danh từ nhưng mà nó bổ ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao đại trượng phu trai tráng kiện vẫn nản lòng trước một thử thách như vậy)

I have been to lớn the vị trí cao nhất of the Effeil tower many a time.

Many ’s the + smt that / sbody who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities và colleges under the pressure of money.

(Biết từng nào sinh viên đã không thể theo học những trường ĐH với CĐ do thiếu tiền)

Many’ s the promise that has been broken.

(Biết từng nào lời hứa đã biết thành phản cỗ i)

Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great khuyễn mãi giảm giá với many/ much

Các thành ngữ trên đều phải sở hữu nghĩa tương tự với much/many (nhiều) và most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

Không có khác biệt gì mấy giữa a lot of cùng lots of. Công ty ngữ chủ yếu sau hai thành ngữ này sẽ ra quyết định việc phân tách động từ.

a lot of | uncountable noun + singular verb

lots of | plural noun + plural verb

A lot of time is needed khổng lồ learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

Plenty of được dùng thịnh hành trong informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Plenty of shops take checks.

A large a mount of = a great khuyến mãi of + non-count noun (formal English)

I have thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.

A lot cùng a great deal hoàn toàn có thể được sử dụng làm phó từ với vị trí của nó là sinh sống cuối câu.

On holiday we walk and swim a lot.

The gorvernment seems to lớn change its mind a great deal.

More & most

More + noun/noun phrase: dùng như một định ngữ

We need more time.

More university students are having to borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice lớn see more of Ray & Barbara.

Xem thêm: Canh Bí Rợ Có Tác Dụng Gì - 9 Công Dụng Của Bí Đỏ Có Thể Bạn Chưa Biết

(Rất xuất xắc khi được gặp Ray cùng Barbara liên tục hơn.)

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

(500 thời gian trước đây, phần nhiều nước Anh phủ các rừng hơn hiện nay nhiều)

More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

(Nó là 1 trong những thằng gàn hơn tôi tưởng nhiều)

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I don’t think any more of them want khổng lồ come.

One more/two more... + noun/nounphrase

There is just one more river khổng lồ cross.

Nhưng cần dùng Cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) ví như more mang nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, và now he wants lớn contribute $50 more.

Most + noun = Đa phần, nhiều số

Most cheese is made from cow’s milk.

Most Swiss people understand French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = Hầu hết...

He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.

Most of my friends live abroad.

She has eaten most of that cake.

Most of us thought he was wrong.

Most cũng được dùng nắm cho một danh từ, nếu ở trên, danh từ hoặc nhà ngữ này đã được đề cập đến.

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.

Ann and Robby found a lot of blackberries, but Susan found the most.

Most + adjective khi sở hữu nghĩa very (không phổ biến)

That is most kind of you.

Thank you for a most interesting afternoon.

Long và (for) a long time

Long được dùng trong câu hỏi và câu bao phủ định.

Have you been waiting long?

It does not take long to lớn get khổng lồ her house.

She seldom stays long.

for) a long time cần sử dụng trong câu khẳng định

I waited for a long time, but she didn’t arrive.

It takes a long time khổng lồ get to her house.

Long cũng khá được dùng vào câu khẳng định khi đi với: too, enough, as, so

The meeting went on much too long.

I have been working here long enough. It’ s time lớn get a new job.

You can stay as long as you want.

Sorry! I took so long.

Long before (lâu trước khi)/ long after (mãi sau khi)/ long ago (cách đây sẽ lâu)

We used lớn live in Paris, but that was long before you were born.

Long after the accident he used to lớn dream that he was dying.

Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess.

Long mang vai trò phó từ phải kê sau trợ động từ, trước động từ chính:

This is a problem that has long been recognized.

All (day/ night/ week/ year) long = trong cả cả...

She sits dreaming all day long (Cô ta ngồ i mộng mơ suốt cả ngày).

Before + long = ngay lập tức bây giờ, chẳng bao lâu nữa

I will be back before long (Tôi sẽ trở về ngay bây giờ).

Trong câu đậy định for a long time (đã lâu, vào một thời hạn dài) không giống với for long (ngắn, không dài, chốc lát)