Will và Be going to hồ hết được sử dụng để nói tới kế hoạch vào tương lai, nhiều người dân hoang có không biết lúc nào thì nên dùng "I will" và lúc nào dùng "I am going to".

Bạn đang xem: Cách dùng be going to và will


Để giúp chúng ta học giờ đồng hồ Anh không biến thành nhầm lẫn về nghĩa và cách dùng Will cùng Be going to. Trong bài viết này họ sẽ phân tích biện pháp dùng Will và Be going to, sự khác hoàn toàn của 2 động từ này một phương pháp cụ thể.


1. Phương pháp dùng Will+ Dùng Will khi ra quyết định làm điều gì đó ngay vào thời gian nói hoặc gật đầu đồng ý hay phủ nhận làm việc gì.


Oh, I"ve left the door open. I will go and shut it.Ồ, tôi đã để cửa ngõ mở. Tôi đang đi và ngừng hoạt động lại.I"m too tired lớn walk home. I think I will get a taxi.Tôi vô cùng mệt ko thể đi bộ về đơn vị được. Tôi suy nghĩ tôi đã bắt một cái taxi.I"ve asked John to help me but he won"t.Tôi vẫn nhờ John góp tôi nhưng mà anh ta ko thể.
Thank you for lending me the money. I will pay you back on Friday.Cảm ơn bạn vì đã mang lại tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả cho chính mình vào thiết bị sáu.

+ Dùng Be going to cho một dự kiến về tương lai tuy nhiên chỉ khi tất cả một tín hiệu ở hiện nay tại cho biết điều sẽ xẩy ra trong tương lai, độc nhất là tương lai gần. Người nói cảm thấy chắc chắn điều đã xảy ra.


Look at those black clouds. It"s going to rain.Trông phần lớn đám mây đen này kìa. Trời chắn chắn sẽ mưa.This bag isn"t very strong. It"s going to break.Cái túi này sẽ không chắc lắm, nó sẽ rách mất.
We are going khổng lồ have a meal.Chúng tôi sắp cần sử dụng bữa.Tom is going lớn sell his car.Tom dự định bán xe hơi của anh ý ấy.There"s a film on television tonight. Are you going to watch it?Có một bộ phim truyền hình trên tv tối nay. Các bạn sẽ xem chứ?

We"re going lớn drive/We"re driving down to the South of France. ~ That"ll be a long journey. ~ Yes, it"ll take two days. We"ll arrive on Sunday.

3. Chúng ta có thể dùng cả Will cùng Be going to để dự đoán việc xảy ra sau đây nhưng Be going to gần gũi hơn với thông dụng hơn trong văn nói hay ngày.

I think United will win the game. Hoặc

I think United are going to lớn win the game


I think United will win the game.(Tôi nghĩ team Mĩ sẽ win trận đấu)One day people will travel to Mars.(Một ngày nào kia con tín đồ sẽ lên Sao Hỏa)

3. Bài tập về will với be going to

Bài tập 1: kết thúc đoạn đối thoại sau:

A: The alarm’s going. It’s making an awful noise.

B: OK, I’ll switch (switch) it off.

A1: Did you buy this book?

B1: No, Emma did. She …. (read) it on holiday.

Xem thêm: Top 10 Đồng Hồ Thông Minh Giá Rẻ, Đáng Mua Nhất Bạn Không, Đồng Hồ Thông Minh

A2: Would you lượt thích tea or coffee?

B2: Oh, I …. (have) coffee, please.

A3: I’m going khổng lồ miss a good film on TV because I’ll be out tonight.

B3: I …. (video) it for you, if you like.

A4: I’m just going out khổng lồ get a paper.

B4: What newspaper ….. (you / buy)?

Đáp án: B1. is going to read B2. will have B3. will video clip B4. Are you going to buy

Bài tập 2: hoàn thành đoạn văn sau

We have learned this week that the local council has plans for Westside Park in Brickfield.

The council is going to lớn sell (sell) the land lớn a builder, Forbes và Son. The plans are all ready.

"(1) ………. (we / build) fifty houses,"said Mr Forbes. "In two years" time everything (2) …… (be) finished. I’m sure people (3) ………. (like) the houses. Most of them (4) …….. (be) for young families. & we intend to lớn take care of the environment. (5) …….. (we / not / cut) down all the trees, only a few of them.

But people living near the park are angry. "This is a terrible idea. We’re all against it," said Mrs Mary Brent.

"(6) …… (we / have) a protest march on Saturday. I expect everyone in Brickfield (7) …… (be) there. We’ve reached our decision. (8) …….. (we / stop) this plan".

Đáp án:

1) We are going lớn build

2) will be (có thể dùng: is going to be)

3) will like (có thể dùng: are going lớn like)

4) will be (có thể dùng: are going khổng lồ be)

5) We aren’t going to cut (có thể dùng: We won’t cut).

6) We are going to have

7) will be (có thể dùng: is going lớn be)

8) We are going lớn stop (có thể dùng: We will stop).

Bài tập 3: Chọn lời giải đúng

1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.

a) will b) am going c) is going to

2. Tonight, I......stay home. I"ve rented a video

a) am going khổng lồ b) will c) a and b

3. I feel dreadful. I............sick

a) am going lớn be b) will be c)a cùng b

4. If you have any problem, don"t worry. I....help you

a) will b) am going lớn c) a cùng b

5. Where are you going?

a) I am going khổng lồ see a friend

b) I"ll see a friend

c) I went lớn a friend

6. That"s the phone./ I....answer it

a) will b) am going to c) a cùng b

7. Look at those clouds. It....rain now

a) will b) is going to c) a cùng b

8. Tea or coffee?

a) I am going to have tea, please

b) I"ll have tea, please

c) I want to drink

9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me

a) is going khổng lồ b) will c) a cùng b

10. The weatherforcast says it.......rain tomorrrow

a) is going khổng lồ b)will c) a và b

Bài tập 4: xong các câu sau

1. A: “There"s someone at the door.”

B: “I ______(get) it.”

2. Joan thinks the Conservatives ______(win) the next election.

3. A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I ______ (come) and help you.”

4. If she passes the exam, she _______ (be) very happy.

5. I ______(be) there at four o"clock, I promise.

6. A: “I’m cold.”

B: “I _______ (turn) on the fire.”

7. A: “She"s late.”

B: “Don"t worry she ________ (come).”

8. The meeting _______ (take) place at 6 p.m.

9. If you eat all of that cake, you _______(feel) sick.

10. They ________(be) at home at 10 o"clock.

11. I"m afraid I _________(not / be) able khổng lồ come tomorrow.

12. Because of the train strike, the meeting _______ (not / take) place at 9 o"clock.

13. A: “Go & tidy your room.”

B: “I ________(not / do) it!”

14. If it rains, we ________ (not / go) khổng lồ the beach.

15. In my opinion, she _________(not / pass) the exam.

16. A: “I"m driving khổng lồ the party, would you lượt thích a lift?”

B: “Okay, I ________ (not / take) the bus, I"ll come with you.”

17. He ______ (not / buy) the car, if he can"t afford it.

18. I"ve tried everything, but he _______ (not / eat).

19. According to the weather forecast, it ________ (not / snow) tomorrow.

20. A: “I"m really hungry.”

B: “In that case we _______ (not / wait) for John.”

21. ______ (they / come) tomorrow?

22. When ________ (you / get) back?

23. If you lose your job, what _________ (you / do)?

24. In your opinion, ________ (she / be) a good teacher?

25. What time ________ (the sun / set) today?

26. _________ (she / get) the job, vì you think?

27. _________ (David / be) at trang chủ this evening?

28. What ________ the weather / be) lượt thích tomorrow?

29. There’s someone at the door, ________ (you / get) it?

30. How _______ (he / get) here?


Hy vọng với bài hướng dẫn chi tiết ở trên, các bạn đã hiểu rõ cách sáng tỏ và áp dụng Will cùng Be Going to trong thực tế. Hồ hết góp ý với thắc mắc các bạn hãy còn lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận và hỗ trợ, chúc chúng ta thành công.