Là một loại câu nằm trong dạng câu điều kiện trong tiếng Anh, câu điều kiện loại 2 được nhiều người sử dụng. Khi biết cách áp dụng dạng câu này các bạn sẽ ghi được tuyệt hảo với giám khảo trong bài nói, bài thi viết của mình. Cùng tìm hiểu cụ thể hơn về câu đk trong nội dung bài viết dưới đây để tránh hầu hết lỗi sai không mong muốn bạn nhé. 

Câu điều kiện loại 2 là gì?


Câu điều kiện loại 2 được dùng làm thể hiện những mong muốn, tình huống rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nếu thỏa mãn điều kiện không có thực ở hiện tại. Nói một cách dễ dàng nắm bắt thì mệnh đề If là một trong những mệnh đề đk giả định với công dụng là sự việc, hành vi được nhắc tới trong mệnh đề chính. 

Câu đk này cũng bao hàm hai mệnh đề: mệnh đề đk và mệnh đề chính. Mệnh đề điều kiện bắt đầu với IF và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy. Dạng câu này còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện nay tại. 

“ “


*
*
Câu đk loại 2 trong giờ Anh

Những vươn lên là thể của mệnh đề trong câu điều kiện

Thì được sử dụng trong mệnh đề điều kiện IF hoàn toàn có thể được đổi khác sang thì vượt khứ tiếp diễn hoặc thừa khứ ngừng tiếp diễn. 

Ví dụ: If you were studying, I won’t disturb you (Nếu nhiều người đang học bài, tôi sẽ không còn làm phiền bạn)

Với mệnh đề chính, biến đổi thể của câu điều kiện rất có thể được sử dụng ở dạng câu thụ động hoặc câu sinh hoạt thì quá khứ đơn. 

Ví dụ:

If she weren’t always so late, she would be promoting now (Nếu cô ấy không luôn luôn luôn vào muộn, cô ấy xứng danh được tán thưởng ngây bay giờ).If she spoke English fluently, she would have a fat job. (nếu cô ấy nói giờ anh trôi chảy hơn, cô ấy đã gồm một các bước đáng ngưỡng mộ. 

Bài tập vận dụng câu đk loại 2

Bài tập 1

1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you

a. Have B. Would have C. Had had D. Should have

2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

Bạn đang xem: Cách dùng câu điều kiện loại 2

a. Would have visited B. Visited C. Had visited

3. __________more help, I would điện thoại tư vấn my neighbor.

a. Needed B. Should I need C. I have needed D. I should need

4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time và trouble over the years.

a. Had I known B. Did I know C. If I know D. If I would know

5. Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

a. Spoke B. Speak C. Had spoken D. Will speak

“”

Đáp án: 1C, 2A, 2B, 4A, 5A

Bài tập 2: Chọn phương án đúng. 

1. If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to help the poor.

2. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?

3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.

Xem thêm: 【Review】6 Loại Kem Trị Nám One Ph Có Tốt Không, Kem Nám One

4. If he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it lớn the police.

5. If she (were/was/would be) ____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.

6. They (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.

Đáp án 1. Were/would try, 2. Would you do/saw, 3. Were/would ask, 4. Found/would take

Vậy là bài viết trên đây đang cung cấp cho chính mình đầy đầy đủ những thông tin về ngữ pháp của câu điều kiện loại 2 trong giờ Anh. Hy vọng bạn kịp chú giải lại những tuyệt kỹ học giờ Anh này và né tránh mắc rất nhiều lỗi sai không mong muốn nhé.