Câu điều kiện là 1 điểm ngữ pháp quan liêu trong trong vô số bài thi với trong tiếp xúc hằng ngày. 4Life English Center (dauanrongthieng.vn) sẽ hướng dẫn cho chính mình đọc về câu điều kiện loại 2 gồm những: Khái niệm, công thức, giải pháp dùng.

Bạn đang xem: Cách dùng của câu điều kiện loại 2

*
Câu điều kiện loại 2
3. Bí quyết dùng câu đk loại 2 4. Các biến thể của câu đk loại 2 5. Bài tập về câu đk loại 2

1. định nghĩa câu đk loại 2

Câu đk loại 2 là câu cần sử dụng để mô tả một hành động, sự việc nhờ vào một điều kiện không có thật ở bây giờ và sẽ không xảy ra vào tương lai.

2. Phương pháp câu đk loại 2

Mệnh đề điều kiện: If + S + V-ed/V2If + (HTĐ/QKĐ/QKHT)Mệnh đề chính: S + would/could/should… + V-infS + would/could/should… + V-ing.Lưu ý: Người bản xứ thường sử dụng dùng “were” ở toàn bộ các ngôi cố gắng cho “was”.

Ví dụ: If he were younger, he would travel more.

If I were you, I would get a new job.

3. Giải pháp dùng câu điều kiện loại 2

3.1. Đưa ra lời khuyên

Cấu trúc thịnh hành của phương pháp dùng này là: If I were you, I would…

Ví dụ: If I were you, I would not accept becoming his subordinate.

Câu điều kiện loại II còn được dùng khi bạn muốn hỏi người khác lời khuyên.

Ví dụ: What would you vì chưng if you were me?

Lưu ý: rất có thể dùng “was” mang đến chủ ngữ số ít hoặc số nhiều. Ví như “If she was…” tốt “If I was him…”, “If I was you…”. Tuy nhiên, câu nói sẽ trở đề nghị thiếu trang trọng, thậm chí là bất lịch sự.

3.2. Đưa ra thắc mắc mang tính mang thuyết

Câu hỏi mang tính chất giả thuyết là đẳng cấp mang chân thành và ý nghĩa tưởng tượng ko chân thực. Trường đúng theo này là không thực tiễn và thậm chí là không có công dụng xảy ra vào tương lai. Cấu tạo của thắc mắc này là: What would you vì chưng if…?

Ví dụ: What would you vày if you had to bởi vì this project?

Ngoài ra, bạn cũng có thể tượng tượng rằng bạn sẽ làm gì vào một trường hợp giả định nào đó bằng cấu trúc:

If you could…?

Ví dụ: If you saw someone drowning, what would you do?

3.3. Nói về một điều mang tưởng

Câu điều kiện loại 2 có thể dùng để lấy ra một tưởng tượng của phiên bản thân về một thế giới khác, một cuộc sống khác của doanh nghiệp hoặc của những người xung quanh.

Ví dụ: If I won a big prize in a lottery, I’d give up my job.

3.4. Đưa ra một yêu ước lịch sự

It would be great if you could…

Ví dụ: It would be really great if you can gọi me tonight.

3.5. Đưa ra lí do vì sao bạn không thể làm cái gi (Từ chối đề nghị của ai đó)

Ví dụ: If there were more hours in a day, I would happily help you with this project.

4. Các biến thể của câu điều kiện loại 2

*
Các đổi thay thể của câu điều kiện loại 2

4.1. Vươn lên là thể mệnh đề IF

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf.

Ví dụ: If you were studying, I wouldn’t disturb you.

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf.

Ví dụ: He would never know this secret if his mother had not revealed it.

Xem thêm: Chị Ve Chai Nhặt Được 5 Triệu Yên Giấu Trong Thùng Loa Bán Phế Liệu

4.2. Biến chuyển thể mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing.

Ví dụ:

If she weren’t always so late, she would be promoting now.

If we won the lottery, we would be traveling the world now.

If + past simple, past simple.

Ví dụ:

If I spoke perfect English, I had a good job.

If you had a better job, we were able khổng lồ buy a new car.

5. Bài bác tập về câu đk loại 2

*
Bài tập về câu điều kiện loại 2

5.1. Bài xích tập 1

 If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to lớn help the poor. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.If he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it to lớn the police.If she (were/was/would be) ____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.They (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.

5.2. Bài bác tập 2

1. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

doesn’t agreedidn’t agreehadn’t agreedwouldn’t agree

2. Had you told me that this was going to happen, I __________it.

would have never believeddon’t believehadn’t believedcan’t believe

3. Unless you __________all of my questions, I can’t bởi vì anything to help you.

answeredanswerwould answerare answering

4. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.

didn’t makewouldn’t have madewon’t makedon’t make

5. If you can give me one good reason for your acting lượt thích this, __________this incident again.

I will never mentionI never mentionwill I never mentionI don’t mention

6. Bởi you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

spokespeakhad spokenwill speak

7. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time & trouble over the years.

had I knowndid I knowIf I knowIf I would know

8. __________more help, I would điện thoại tư vấn my neighbor.

neededshould I needI have neededI should need

9. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

would have visitedvisitedhad visitedvisit

10. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

havewould havehad hadshould have

5.3. Đáp án

Bài 1:

were/would trywould you do/sawwere/would askfound/would takewere/would bewould be/saw

Bài 2:

CABBAAABAC

Trên đấy là tổng hợp kỹ năng về câu điều kiện loại 2 do 4Life English Center (dauanrongthieng.vn) thực hiên. Hi vọng sẽ hữu ích so với các bạn.