Nắm vững những loại tự trong tiếng Anh là phần quan trọng đặc biệt để đặt nền tảng gốc rễ cho các bạn phát triển vốn ngữ pháp của mình về sau. Bài bác học từ bây giờ sẽ khiến cho bạn củng cố kỹ năng về danh từ cũng tương tự cách sử dụng các loại danh từ bỏ trong bài xích thi IELTS như thế nào nhằm mục tiêu học tập đúng hướng và công dụng hơn, ôn thi IELTS tốt hơn.

Bạn đang xem: Cách dùng danh từ trong tiếng anh

Bài họcngữ pháp phải chú ýkhác:

I. NOUN LÀ GÌ? VỊ TRÍ VÀ LOẠI DANH TỪ

1. Noun - Danh từ bỏ là gì?

Noun - Danh trường đoản cú trong giờ Anh tựa như với giờ đồng hồ Việt dùng làm chỉ sự vật, sự việc, bé người. Danh từ được sử dụng trong câu với hầu hết vị trí không giống nhau. Danh từ phân thành 5 loại trong số đó có danh từ bỏ chung,danh từ riêng, danh tự trừu tượng, tập hợp cùng danh từ bỏ ghép.

Danh từ trong tiếng Anh tách biệt danh từ đếm được với không đếm được. Rõ ràng như sau:

Countable nouns (Danh trường đoản cú đếm được)

-Tồn trên ở cả 2 dạng: số ít với số các (a house, some houses). Tuy nhiên, bao gồm danh từ bỏ chỉ gồm dạng số các (socks, trousers).

- các danh từ này hoàn toàn có thể được chia động tự số không nhiều hoặc số nhiều.

E.g: The house is big.

The houses in the neighborhood are very big.

- các danh từ bỏ này hoàn toàn có thể được thay thế bằng đại từ số ít hoặc số nhiều.

E.g: The notebook is Jack’s. It is so beautiful!

These notebooks are Jack’s. They are so colorful!

- Dạng số không nhiều của danh từ rất có thể đứng sau những mạo từ bỏ a, an, the. (a bike, an apple, the tree)

Uncountable nouns (Danh từ không đếm được)

- Có một trong những danh từ ko đếm được tất cả dạng số nhiều (maths, physics, news).

- Chỉ được phân tách động trường đoản cú số ít.

E.g: The news brings sadness to me và my friends.

- Chỉ có thể được sửa chữa bằng đại từ bỏ số ít.

E.g: My most favorite subject is Physics. It is so interesting.

- Chỉ hoàn toàn có thể đo đếm qua các đơn vị đo lường rõ ràng và đếm được (a bottle of water, a piece of paper, a bar of soap)

- quan yếu đứng sau các mạo tự a, an. (hair, không phải a hair)

2. Vị trí trong câu

- Danh từ bỏ là chủ ngữ đứng trước động từ chính.

Ví dụ: Approximately 2000 people went to the concert.

- Danh từ là tân ngữ (direct object) đứng sau động từ bỏ chính.

Ví dụ: Doing exercise brings many benefits khổng lồ our health.

- Danh từ là tân ngữ của giới tự (object of preposition) đứng trong các giới từ.

Ví dụ: Global warming has affected the lives of many people on Earth.

3. Phân loại danh từ

Trong giờ đồng hồ Anh, danh từ được chia thành 5 một số loại cơ phiên bản như sau:

Loại danh từ

Giải thích

Ví dụ

Proper nouns

(Danh từ bỏ riêng)

Chỉ tên riêng rẽ của người, địa điểm, vật.

Paris, Gordon Ramsay, Eiffel Tower,…

Common nouns

(Danh từ bỏ chung)

Chỉ thương hiệu của một vật phổ biến chung.

Computer, food, vehicle,…

Abstract nouns

(Danh tự trừu tượng)

Chỉ hầu hết thứ trừu tượng không bắt gặp được bằng mắt thường xuyên nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Knowledge, love, sympathy

Collective nouns

(Danh từ tập hợp)

Chỉ thương hiệu một tập hợp những cá thể khác nhau.

Class, group, gang.

Compound nouns

(Danh từ bỏ ghép)

Là các danh từ bỏ được ghép lại cùng nhau để tạo thành thành 1 danh từ bỏ khác.

Motorcycle, bedroom.

II. CÁCH HÌNH THÀNH DANH TỪ

1. Chế tạo danh từ bỏ từ những hậu tố

STT

Hậu tố

Danh từ

1

ant

Assist -> Assistant

2

– ance/ ence

Maintain -> Maintenance

Prefer -> Preference

3

– ion

Industrialize -> Industrialization

4

– ure

Fail -> Failure

5

– ment

Disagree -> Disagreement

6

ism

Captial -> Capitalism

7

ship

Friend -> Friendship

8

– ness

Happy -> Happiness

9

– ity/- ty/-y

Identify -> Identity

10

– th

Wide -> Width

11

– ery

Bake -> Bakery

2. Tạo nên danh nhàn rỗi danh từ

(A/an/the) + Noun1 + Noun2

Noun1: Đóng sứ mệnh như tính từ bửa nghĩa đến Noun2

Noun2: Danh tự chính

Ví dụ: The city center (Trung thật tâm phố)

A taxi driver (Người tài xế taxi)

3. Tạo danh nhàn V-ing

Những danh từ có V-ing đứng trước thường xuyên để biểu hiện mục đích áp dụng của danh từ đó.

Ví dụ: A frying pan (= a pan used for frying)

A washing machine (= a machine used for washing clothes)

4. Chế tác danh thong thả số đếm (Dạng: Number + Noun + Noun)

Ví dụ: A ten-hour flight (Chuyến bay kéo dãn dài 10 tiếng)

A seven-storey building (Tòa đơn vị cao 7 tầng)

A four hundred-page dictionary (Quyển trường đoản cú điển dày 400 trang)

A ten-year old boy (Cậu bé nhỏ 10 tuổi)

Lưu ý:

Danh từ bỏ đứng ngay lập tức sau số đếm với dấu gạch men ngang Ở DẠNG SỐ ÍT. (A ten-year old boy)

*

III. LUYỆN TẬP

Exercise 1: cho dạng đúng của các từ trong ngoặc ở số đông câu dưới đây.

1. Detroit is renowned for the _____________ of car. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark và there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old to go khổng lồ college and gain some _______________. ( qualify)

6. My greatest ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a strong _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really into eating dairy______________. (produce)

10. Due to lớn the pilot"s _____________, the copilot managed to land safely. (guide)

Exercise 2: Chọn dạng tương thích của danh từ một trong những chố trống sau để sản xuất thành một bài xích IELTS Writing task 2 trả chỉnh.

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views và give your own opinion.

People seem khổng lồ be either excited or worried about the future impact of artificial (1-intelligent)………... Personally I can understand the two (2-oppose)……….points of view; I am both fascinated by developments in artificial intelligence and apprehensive about its possible negative effects.

On the one hand, the increasing intelligence of technology should bring some obvious benefits. Machines are clearly able to bởi many jobs better than humans can, especially in areas that require high levels of (3-accurate)…………or calculations using large amounts of data. For example, robots are being developed that can carry out surgical procedures with greater (4-precise)………..than a human doctor, & we already have cars that use sensors và cameras lớn drive themselves. Such technologies can improve safety by reducing the (5-likely)…………..of human errors. It is easy to imagine how these developments, & many others, will steadily improve our chất lượng of life.

On the other hand, I nội dung the concerns of people who believe that artificial intelligence may harm us if we are not careful. In the short term, it is likely that we will see a rise in (6-employ)…………..as workers in various industries are replaced by machines or software programs. For example, self-driving vehicles are expected to cause (7-redundant)…………….in driving jobs, such as lorry drivers, taxi drivers and bus drivers. In the medium term, if intelligent technologies gradually take jobs away from humans, we may find that people become deskilled và lose their sense of purpose in life. A longer term fear is that computers become so intelligent that they begin khổng lồ make (8-decide)…………without human oversight & without regard for our well-being.

In conclusion, while intelligent machines will no doubt improve our lives in many ways, the potential risks of such technologies should not be ignored.

Exercise 3: Đoạn văn sau bao hàm 3 lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

In many city all over the world, spectacular fireworks displays take place as soon as the clock passes midnight on 31 December. In recent years, Sydney in nước australia has been the host khổng lồ one of the first of these celebrate as New Year arrives there before most other major international cities. The display takes place in Sydney Harbor, with the Opera House và Harbor Bridge making it a stunning set. Fireworks light up the skies in hundreds of cities as 12 midnight strikes around the globe.

1………………. 2………………. 3………………….

Exercise 4: nhờ vào những từ đến sẵn, hãy viết thành câu trả chỉnh.

1. The bar chart/ illustrate/ gross domestic sản phẩm generated from the IT & Service Industry/the UK from 1992 to 2000. ………………………………………………………………………………………..

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen/ both increase/ as a percentage/ GDP, but/ IT/ remain/ at/ higher rate throughout/ time.………………………………………………………………………………………..

3. At/ beginning/ the/ period, in 1992, the Service Industry account/ for/ 4 per cent/ GDP, whereas IT exceed/ this, at just over 6 per cent. ………………………………………………………………………………………..

4. Over/ next four/ year/, the levels become/ more/ similar, with/ both/ components/ standing/ between 6 / just/ over/ 8 per cent. ………………………………………………………………………………………..

5. IT/ still/ higher/ overall, though it/ drop/ slightly/ 1994/ 1996.……………………………………………………………………………………….. 

Exercise 5: mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

1. There are many dirts on the floor.…………………………………………2. We want more fuels than that.…………………………………………3. He drank two milks.…………………………………………4. Ten inks are needed for our class.…………………………………………5. He sent me many foods.…………………………………………6. Many golds are found there.…………………………………………7. He gave me a great khuyễn mãi giảm giá of troubles.…………………………………………8. Cows eat grasses.…………………………………………9. The rain has left many waters.…………………………………………10. I didn"t have many luggages.…………………………………………

Exercise 6: Chọn lời giải đúng cho từng câu sau.

1. If you want lớn hear the news, you can read (paper/ a paper).

2. I want to write some letters but I haven"t got (a paper/ any paper) to write on.

3. I thought there was somebody in the house because there was (light/a light) on inside.

4. (Light/a light) comes from the sun.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Giữa 2 Sheet, Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Giữa 2 File Và 2 Sheet

5. I was in a hurry this morning. I didn"t have (time/ a time) for breakfast.

6. "Did you enjoy your holiday?" - "Yes, we had (wonderful time/ a wonderful time)."

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful (advice/advices).

8. We had (very bad weather/a very bad weather) while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had (bad luck/a bad luck).

10. It"s very difficult khổng lồ find a (work/job) at the moment.

11. I had to buy (a/some) bread because I wanted to make some sandwiches.

12. Bad news (don"t/doesn"t) make people happy.

13. (Your hair is/ your hairs) are too long. You should have (it/them) cut.

14. Nobody was hurt in the accident but (the damage / the damages) khổng lồ the car (was/were) quite bad.

15. She gives me (a piece of advice/ an advice) about this.

Exercise 7: Điền mạo từ thích hợp vào hầu như chỗ trống sau.

(1)……………..bar chart shows the number of British people who emigrated khổng lồ five destinations over (2)…………….period 2004 khổng lồ 2007. It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place khổng lồ move to was Australia.

Emigration to australia stood at just over 40,000 people in 2004, which was approximately 6,000 higher than for Spain, and twice as high as the other three countries. Apart from a jump lớn around 52,000 in 2006, it remained around this cấp độ throughout the period.

(3)…………….next most popular country for Britons to lớn move lớn was (4)………….Spain, though its popularity declined over the time frame khổng lồ finish at below 30,000 in 2007. Despite this, the figure was still higher than for the remaining three countries. Approximately 20,000 people emigrated to lớn New Zealand each year, while the USA fluctuated between 20-25,000 people over the period.

Although (5)………….number of visitors to lớn France spiked to lớn nearly 35,000 in 2005, it was the country that was the least popular lớn emigrate lớn at the over of the period, at just under 20,000 people.

Exercise 8: Điền mạo từ thích hợp vào địa điểm trống để sản xuất thành một bài bác Writing task 2 trả chỉnh.

There are several reasons that are causing the environmental harms & this has become (1)………….urgent issue lớn discuss and bring (2)……………..solution about. The number of ever increasing cars is one of (3)…………….reasons that leads lớn affect the environment negatively and there are some assumptions that increasing the fuel price would solve this problem. But the reality would be different, and increased fuel price will cause lots of other problems while it would contribute very little khổng lồ reduce the environmental pollutions and hazards. So this can’t be the best solution in any way.

First of all, the maximum numbers of cars are owned by the rich people và fuel price would not restrain them from using the cars. The price of (4)…………..fuel, in fact, increased significantly over the past 12 years và that has done nothing to reduce the car usages. On the contrary, the number of cars running on the roads has increased more than expected. Besides, (5)…………fuel price determines the market prices of other daily necessary products và increasing the price would only bring misery to the low and medium earning class population. Electronic wastages, industries, household electrical devices, deforestation, chemical wastages, unthoughtful activities of people are causing more damage khổng lồ the mother earth than the gas omission by the cars. We should focus on those aspects as well before increasing the price of fuel just based on (6)……………assumption.

The main idea of increasing the fuel price is khổng lồ reduce (7)…………….number of cars running in the street and to restrain the oto owners from using the cars less. But that would prove khổng lồ be (8)………..ridiculous solution especially when oto owners are mostly high earning class and they would not bother about the fuel price.

The best solution lớn address this utmost concerning issue is to introduce (9)…………environment friendly energy source like solar energy system, lớn improve the public transportation system và train system so that people mostly use these systems instead of always using their own cars, increasing the awareness of the people so that they do not directly contribute khổng lồ harm the environment, & making strict rules so that deforestation, chemical wastages và other harmful ways of (10)……….environmental pollutions get reduced.

Exercise 9: mang lại dạng đúng của các từ trong ngoặc.

1. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

2. My father"s death left me with a great_________________ in my heart. (empty)

3. Americans fought hard lớn earn their _________________from Britain. (free)

4. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy & windy! (cast)

5. The new job is a ___________ for her. (promote)

6. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

7. He came first in the poetry __________. (compete)

8. After considerable ______________ they decided lớn accept our offer.(discuss)

9. Fill in your name, address và __________ on the form. (nation)

10. Can I see your ____________card, please ? (identify)

Exercise 10: Tìm và sửa 5 lỗi không đúng trong bài viết sau để tạo thành một nội dung bài viết IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.

The line graph shows the percent of tourists to England who visited certain Brighton attracts between 1980 and 2010. We can see that in 1980 và in 2010 the favorite attractions were the pavilion and the festival. In 1980 the least popular attraction was the pier but in 2010 this changed và the art gallery was the least popular.

During the 1980s và 1990s there was a sharpen increase in visitors lớn the pavilion from 28% khổng lồ 48% & then the percentage gradually went down to 31% in 2010. The trend for the art gallery was similar lớn the pavilion. Visitors increased rapidly from 22% to 37% from 1980 to 1985 then gradually decreased to lớn less than 10% over the next twenty-five years. The amount of tourists who visited the Brighton Festival fluctuated slightly but in general remained steady at about 25%. Visitor to the pier also fluctuated from 1980 khổng lồ 2000 then rose significantly from 12% lớn 22% between 2000 và 2010.

Exercise 11: Dịch các câu tiếp sau đây sang tiếng Anh có sử dụng dạng Noun + Noun.

1. Tôi mới mua một quyển từ bỏ điển dày 500 trang.

=>________________________________________________________________

2. Chuyến cất cánh 3 giờ từ vn sang Singapore tạo cho cô ấy mệt nhọc mỏi.

=>________________________________________________________________

3. Tất cả một tòa bên 9 tầng làm việc cuối phố.

=>______________________________________________________________

4. Hotel 5 sao là hầu hết khách sạn khôn xiết sang trọng.

=>______________________________________________________________

5. Sarah tất cả một cậu con trai 3 tuổi.

=>______________________________________________________________

Exercise 12: mang lại dạng đúng của các từ vào ngoặc để tạo thành thành một bài xích IELTS Speaking part 2 hoàn chỉnh.

Let me tell you about a language I’ve always wanted khổng lồ learn, which is (1-Russia)___________. It’s spoken in Russia, obviously, but also in many other countries which have been influenced by Russia including places lượt thích Mongolia and Kazakhstan. It’s quite a difficult language to lớn learn because the (2-alphabetical)_____________is not the Roman one, which means that you have lớn learn to read & write from scratch, a but lượt thích studying Chinese or Japanese. Well, the reason I would like to learn Russian is that the energy (3-industrial)___________is huge và there are lots of jobs. A lot of my country’s oil & gas comes from Russia so it’s really useful to be able to lớn speak that language if you want lớn work in the energy field. I have actually been lớn Russia before so I know from experience that a lot of Russians can’t speak English very well, so that’s another good (4-reasonable)__________to learn their language. The only (5-problematic)____________ is I’m already thirty years old và I’ve spent more than fifteen years learning English. I don’t know if I would ever be able to lớn learn Russian successfully because it’s a difficult language for anyone khổng lồ learn, especially someone older like me. But it would be really great to try.

ĐÁP ÁN

1. Exercise 1

1. Production2. Impression3. Entrance4. Knowledge5. Qualifications6. Achievement7. Possibility8. Disability9. Products10. Guidance

Exercise 2

1. Intelligence2. Opposing3. Accuracy4. Precision5. Likelihood6. Unemployment7. Redundancies8. Decisions

Exercise 3

1. Thành phố => cities2. Celebrate => celebrations3. Mix => setting

Exercise 4

1. The bar chart illustrates the gross domestic sản phẩm generated from the IT and Service Industry in the UK from 1992 to lớn 2000.

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen that both increased as a percentage of GDP, but IT remained at a higher rate throughout this time.

3. At the beginning of the period, in 1992, the Service Industry accounted for 4 per cent of GDP, whereas IT exceeded this, at just over 6 per cent.

4. Over the next four years, the levels became more similar, with both components standing between 6 và just over 8 per cent.

5. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 to lớn 1996.

Exercise5

1. There are many dirts on the floor. => There is a lot of dirt on the floor.

2. We want more fuels than that. => We want more fuel than that.

3. He drank two milks. => He drank two bottles of milk.

4. Ten inks are needed for our class. => Ten bottles of ink are…

5. He sent me many foods. => He sent me a lot of food.

6. Many golds are found there. => A lot of gold is found there.

7. He gave me a great giảm giá of troubles. => He gave me a number of troubles.

8. Cows eat grasses. => Cows eat grass.

9. The rain has left many waters. => The rain has left a lot of water.

10. I didn"t have many luggages. => I didn’t have much luggage.

Exercise6

1. A paper2. Any paper3. Light4. Light5. Time6. A wonderful time7. Advice8. Very bad weather9. Bad luck10. Job11. Some12. Doesn"t13. Your hair; it14. The damage; was15. A piece of advice

Exercise7

1. The2. The 3. The4. X5. The

Exercise8

1. An 2. A 3. The 4. X 5.the6. An 7. The 8. A 9. An 10. X

Exercise9

1. Citizenship2. Emptiness3. Freedom4. Forecast5. Promotion6. Solidarity7. Competition 8. Discussion9. Nationality10. Identity

Exercise10

1. Percent => percentage2. Attracts => attractions 3. Sharpen => sharp 4. Amount => number 5. Visitor => Visitors

Exercise11

1. I have just bought a 500-page dictionary.2. The three-hour flight from Vietnam khổng lồ Singapore made her tired/ exhausted. 3. There is a nine-storey building at the corner of the street. 4. Five-star hotels are very luxurious. 5. Sarah has a three-year-old son.

Exercise12

1-Russian 2-alphabet3-industry 4-reason5-problem

Trên đó là bài học và bài bác tập về danh từ, phương pháp sử dụng những loại danh từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh và áp dụng bài thi IELTS của mình. Chúng ta hãy ghi ghi nhớ để dành được nền tảng vững chắc cho con kiến thức của chính mình nhé!