Giống với các cụm trường đoản cú although, even though với though, inspite of và despite cũng là các cụm từ bỏ nối nhằm giả định một điều trái ngược. Bài viết giới thiệu với chúng ta học cấu tạo sử dụng In spite of với despite trong giờ Anh.


*

A. LÝ THUYẾT:

I. Khái niệm:

In spite of cùng despite là hai từ nối trình bày sự tương phản.Đứng đằng sau là một trong những danh từ bỏ (Noun), cụm danh tự (Noun phrase), đụng từ V-ing.Mang ý nghĩa: mặc dù

Ví dụ:

He still came to lớn her house yesterday despite the heavy rain.

Bạn đang xem: Cách dùng despite và in spite of

In spite of staying up late,Hoa gets up early & goes lớn school on time.

II. Cấu trúc:

In spite of:In spite of + N /NP /V-ing, clauseClause + In spite of + N / NP /V-ing

Ví dụ:

In spite of being warned many times, those kids want to lớn swim in that river.

Xem thêm: " Go With The Flow Là Gì ? Giải Đáp Chi Tiết Các Câu Hỏi Liên Quan Đến Gwtf

Those kids want to lớn swim in that river in spite of being warn many times.

Despite:Despite + N /NP /V-ing, clauseClause + Despite + N / NP /V-ing

Ví dụ:

Julie loved Tom despite his football obsession


Despite this rain, I want to lớn go for a run

In spite of với Despite rất có thể được viết lại bằng: In spite of / Despite the fact that + clauseVí dụ:

Các dạng bài xích tập ngữ pháp thường xuyên viết lại cấu trúc although, though, even though bằng kết cấu in spite of, despite với ngược lại.


Bài tập 1: Viết lại câu

Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……........................................................................Although the weather was bad, she went khổng lồ school on time.=> Despite ….........................................................................My mother told me lớn go lớn school although I was sick.=> In spite of ….........................................................................Tom was admitted to lớn the university although his grades were bad.-> Despite …......................................................................... Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite …......................................................................... Though he had not finished the paper, he went khổng lồ sleep.=> In spite of ……........................................................................