Dùng much với danh từ không đếm được, many với danh từ đếm được, dùng a lot of với lots of trước danh từ ko đếm được số nhiều, plenty cũng tương tự.

Bạn đang xem: Cách dùng many much a lot of lots of

*

Cách sử dụng much và many trong giờ đồng hồ anh

Many hoặc much thường đứng trước danh từ. Many đi cùng với danh tự đếm được với much đi cùng với danh từ ko đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

(Cô ta không bữa sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không sót lại nhiều cốc lớn)

Tuy nhiên much of hoàn toàn có thể đi với tên fan và thương hiệu địa danh:

I have seen too much of Howard recently.

(Gần đây tôi hay gặp Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có mấy đồ dùng i núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my… ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh quan yếu biết những về một nước trong vòng một tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không thoát được kỳ thi này mất, tôi bỏ rất nhiều bài.)

Many cùng much dùng những trong câu tủ định với câu nghi vấn, vào câu khẳng định hoàn toàn có thể dùng những loại từ không giống nhưplenty of, a lot, lots of… để núm thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy vậy trong giờ đồng hồ Anh, much cùng many vẫn được dùng thông thường trong câu khẳng định.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many economists.

Much dùng như một phó từ (much đứng trước cồn từ nhưng thua cuộc very với sau kết cấu phủ định của câu):

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country lớn the town.

Janet much enĩoved her stay with your family.

Much too much / many so many (để nhấn mạnh) dùng hòa bình sau mệnh đề chính, trước danh từ mà lại nó ngã ngữ.

Xem thêm: Cách Làm Tàu Hủ Non Không Dùng Thạch Cao ) Siêu Công Thức Chuẩn

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao đấng mày râu trai tráng kiện vẫn nản lòng trước một thách thức như vậy)

I have been to the vị trí cao nhất of the Effeil tower many a time.

Many ’s the + smt that / sbody who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities và colleges under the pressure of money.

(Biết từng nào sinh viên đang không thể theo học các trường ĐH và CĐ vì chưng thiếu tiền)

Many’ s the promise that has been broken.

(Biết bao nhiêu lời hứa đã trở nên phản cỗ i)

Cách áp dụng A lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great khuyễn mãi giảm giá of

Những cách miêu tả trên những mang nghĩa tương tự như như: much, many với most, dẫu vậy về phương diện ngữ pháp thì không hẳn giống nhau.

Theo sau các từ a lot, lots, plenty, a large amount với a great deal là giới từ Of.

Ví dụ:

Plenty of shops open on Sunday mornings. (không buộc phải là: Plenty shops …)

Many shops open on Sunday mornings. (không buộc phải là: Many of shops …)

* There is not a lot of rice left. (không đề xuất là: There is not a lot rice left.)

* There is not much rice left. (không cần là: There is not much of rice left.)

Cách cần sử dụng A lot of – lots of

Không gồm sự không giống nhau nhiều giữa a lot of và lots of. A lot of và lots of đều mang tính chất chất thân mật, suồng sã, đứng trước danh từ không đếm được, danh tự số nhiều, và trước đại từ. Khi a lot of / lots ofđứng trước nhà ngữ số nhiều, thì cồn từ cũng chia khớp ứng với dạng số nhiều.

Ví dụ:

A lot of my friends live abroad.

Lots of time is needed to lớn learn a language.

Cách cần sử dụng Plenty of

Plenty of mang nghĩa : “đủ và nhiều hơn thế nữa nữa”, theo sau đó là danh từ ko đếm được với danh tự số nhiều.

Ví dụ:

* There is plenty of time.

Plenty of shops accept credit cards.

Cách cần sử dụng A large amount of, a great khuyến mãi of , a large number of

Cách biểu đạt này mang ý nghĩa tương đối trang trọng. Sau A large amount of và a great giảm giá of là danh từ ko đếm được.