*
englishgrammar

Trong văn nói và viết thông thường thì sẽ không thực sự khắt khe với vấn đề bạn sử dụng lẫn lộn giữa những từ chỉ sự những như many hay a lot hoặc lots of. Tuy vậy khi đi thi các kỳ thi giờ Anh đặc biệt là IELTS, thì việc sử dụng từ ngữ là hết sức quan trọng. Chính vì vậy ở bài viết này, dauanrongthieng.vn sẽ ra mắt đến chúng ta cách sử dụng cũng tương tự cách riêng biệt giữa các từ này nhé!


A. MUCH và MANY

Many hoặc much thường đứng trước danh từ. Many đi cùng với danh tự đếm được cùng much đi với danh từ không đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: Cách dùng many much a lot of

(Cô ta không bữa sớm nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không sót lại nhiều cốc lớn)

Tuy nhiên much of hoàn toàn có thể đi cùng với tên fan và thương hiệu địa danh

I have seen too much of Howard recently.

(Gần phía trên tôi hay gặp Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không tồn tại mấy đồi núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh cấp thiết biết những về một nước trong vòng một tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không còn thoát được kỳ thi này mất, tôi bỏ không ít bài.)

Many với much dùng nhiều trong câu bao phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định rất có thể dùng những loại từ khác như plenty of, a lot, lots of... để cầm thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy vậy trong giờ Anh, much cùng many vẫn được dùng bình thường trong câu khẳng định.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many

economists.

*
many or much?Much sử dụng như một phó từ (much đứng trước động từ nhưng che khuất very với sau kết cấu phủ định của câu)

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country lớn the town.

Janet much enjoyed her stay with your family.

Much too much / many so many (để nhấn mạnh) dùng chủ quyền sau mệnh đề chính, trước danh từ mà lại nó xẻ ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300.000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao đấng mày râu trai tráng kiện vẫn nản lòng trước một thử thách như vậy)

I have been to the đứng đầu of the Effeil tower many a time.

Many’s the + st that / sb who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities & colleges under the pressure of money.

(Biết từng nào sinh viên đang không thể theo học những trường ĐH cùng CĐ bởi thiếu tiền)

Many’s the promise that has been broken.

(Biết bao nhiêu lời hứa đã bị phản bội)

B. A LOT OF/ LOTS OF/ PLENTY OF/ A GREAT DEAL

Các thành ngữ trên đều sở hữu nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).Không có không giống nhau gì mấy thân a lot of với lots of. Chủ ngữ chủ yếu sau nhị thành ngữ này sẽ ra quyết định việc chia động từ.

a lot of | uncountable noun + singular verb

lots of | plural noun + plural verb

A lot of time is needed lớn learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

*
a lot of or lots of?Plenty of được dùng phổ biến trong informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Xem thêm: Cách Chỉnh Hình Nền Máy Tính Full Màn Hình, Hướng Dẫn Cách Chỉnh Ảnh Cho Vừa Màn Hình Desktop

Plenty of shops take checks.

A large a mount of = a great giảm giá khuyến mãi of + non-count noun (formal English)

I have thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great giảm giá of time in the Far East.

A lot với a great deal hoàn toàn có thể được cần sử dụng làm phó từ cùng vị trí của chính nó là sinh sống cuối câu.

On holiday we walk and swim a lot.

The gorvernment seems to change its mind a great deal.

C. MORE và MOST

More + noun/noun phrase: dùng như một định ngữ

We need more time.

More university students are having khổng lồ borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice to see more of Ray & Barbara.

(Rất tốt khi được chạm chán Ray với Barbara tiếp tục hơn.)

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

(500 năm ngoái đây, đa số nước Anh phủ những rừng hơn hiện thời nhiều)

More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

(Nó là một trong thằng đần hơn tôi tưởng nhiều)

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I don’t think any more of them want khổng lồ come.

*
more or most?One more/ two more... + noun/ noun phrase

There is just one more river to lớn cross.

Nhưng phải dùng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) nếu more với nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, và now he wants lớn contribute $50 more.

Most + noun = Đa phần, nhiều số

Most cheese is made from cow’s milk.

Most Swiss people understand French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = Hầu hết...

He has eaten 2 pizzas & most of a cold chicken.

Most of my friends live abroad.

She has eaten most of that cake.

Most of us thought he was wrong.

Most cũng khá được dùng cầm cho một danh từ, giả dụ ở trên, danh từ bỏ hoặc công ty ngữ này đã được đề cập đến.

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.