bớt 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
falgankid 250 01 N5864
*
falgankid 250 1a E2247
*
falgankid 250 3a U8116
*
falgankid 250 4a C1357
*
falgankid 250 5 V8775
*
falgankid 250 6a G2412
*
falgankid 250 7 H3005
*
falgankid 250 8 K4184
*
falgankid 250 9a D1445
*
falgankid 250 10 R7706
*
falgankid 250 11 G2518
*
falgankid 250 12 J4687