Trợ từ bỏ De thua cuộc định ngữ khi viết đề xuất viết là 的Trợ từ bỏ De che khuất trạng ngữ nên viết là 地Trợ tự De đứng trước bửa ngữ yêu cầu viết là 得

Như vậy mới tất cả thể mô tả được sự chính xác và cụ thể của văn viết

*


Sự không giống nhau và như là nhau về kiểu cách dùng

Điểm tương đương của bố trợ từ de 的, 地, 得

” 的 、 地 、 得 ” là ba kết cấu trợ từ được áp dụng với tần số không nhỏ trong giờ đồng hồ Trung hiện tại đại, và đều phải có mối quan lại hệ liên kết chặc chẽ cùng với nhau. Về khía cạnh ngữ âm không tồn tại gì không giống biệt, trong giờ Trung Phổ thông mọi đọc thanh dịu là “de”.

Bạn đang xem: Cách dùng từ de trong tiếng trung

 Điểm khác nhau của cha trợ từ bỏ de 的 、地, 得

Trong giờ đồng hồ Trung phổ thông ba trợ tự de ” 的 、 地 、 得 ” phần đa đọc thanh vơi là “de” , mà lại trong văn viết sẽ phải viết ví dụ ba chữ đó, sau định ngữ đọc là “de” nhưng mà khi viết là phải viết là ” 的 ” , sau trạng ngữ đọc là “de” dẫu vậy khi viết là nên viết là ” 地 ” , trước ngã ngữ phát âm là “de” dẫu vậy khi viết là phải viết là ” 得 ” . Như thế mới biểu thị được sự thiết yếu xác, rõ ràng của ngữ điệu trong văn viết.

Cách dùng của tía trợ từ de 的 、地 、得

Cách 1:

“de – 的 ” là tiêu chuẩn của định ngữ, có vị trí đặt ở trước nhà ngữ cùng tân ngữ. Gần như từ đứng trước chữ “de-的 ” thường dùng làm tu sức, tinh giảm cho mọi từ chỉ sự vật, chỉ tín đồ đứng sau chữ “de – 的 ” nhằm nói rõ như thế nào. Thông thường sẽ có kết cấu cơ bạn dạng là: tưởng tượng từ/danh tự (Đại từ) +de – 的+danh từ:

VD

1. 颐和园 (名词) 的湖光山色(主语 ): Yíhéyuán (míngcí) de húguāngshānsè (zhǔyǔ): Hồ với núi (chủ đề) vào Di Hòa Viên (danh từ) .

a/ yí hé yuán ( mínɡ cí ) de hụ ɡuānɡ shān sè ( zhú yǔ )

b/ 她是一位性格开朗的女 子。(名词 ,宾 语 )

b/ tā shì yí wèi xìnɡ ɡé kāi lǎnɡ de nǘ zǐ 。 ( mínɡ cí , bīn yǔ )

Cách 2:

“de – 地 “là tiêu chí của trạng ngữ, tất cả vị trí đặt ở trước vị ngữ (động từ, tưởng tượng từ). Phần đa từ đứng trước chữ “de – 地 ” thường dùng để làm hình dung phần nhiều từ chỉ đụng tác sau chữ “de – 地 ” được diễn ra như chũm nào. Thông thường sẽ có kết cấu cơ bạn dạng là: tưởng tượng từ (phó từ) + de – 地 + cồn từ (hình dung từ).

VD:

c/ 她愉快( 形容词 ) 地接受( 动词 ,谓 语)了这件礼物 。

c/ tā yú kuài ( xínɡ rónɡ cí ) dì jiē shòu ( dònɡ cí , wèi yǔ ) le zhè jiàn lǐ wù 。

d/ 天渐渐( 时间副词 )地冷(形容词,谓 语 ) 起来 。

d/ tiān jiàn jiàn ( shí jiān fù cí ) dì lěnɡ ( xínɡ rónɡ cí , wèi yǔ ) qǐ lái 。

Cách 3:

“de – 得 “là tiêu chí của xẻ ngữ, có vị trí đặt ở sau vị ngữ. đông đảo từ thua cuộc chữ “de – 得 ” thường dùng để bổ sung nói rõ thêm vào cho những từ ngữ chỉ hành động đứng trước chữ “de – 得 ” được ra mắt như gắng nào. Thông thường có kết cấu cơ bạn dạng là: Động tự (hình dung từ) + de – 得 + phó từ.

VD:

e/ 他们玩 ( 动词 ,谓语 ) 得真痛快 ( 补语 ) 。

e/ tā men wán ( dònɡ cí , wèi yǔ ) de zhēn tònɡ kuài ( bú sữa yǔ ) 。

f/ 她红 ( 形容词 ,谓 语 ) 得发紫 ( 补语 ) 。

f/ tā hónɡ ( xínɡ rónɡ cí , wèi yǔ ) dé fā zǐ ( bú yǔ ) 。


Muốn dùng chính xác các trường đoản cú “的、地、得”, đầu tiên cần nắm vững được từ bỏ loại, ngữ pháp, và nhận ra được những thành phần chủ yếu trong câu như nhà ngữ, vị ngữ và các thành phần phụ như định ngữ, trạng ngữ, tân ngữ và xẻ ngữ.

Xem thêm: Tranh Đính Đá Cây Kim Tiền Vàng, Tranh Đính Đá Phong Thủy Cây Kim Tiền


Cách dùng Trợ từ de 的

Trong câu: “的” hay đứng trước danh từ, trước “的” là thành phần tu mức độ của danh từ bỏ đó, đa phần là danh từ, đại từ, hình dung từ (tính từ) hoặc các từ tổ khớp ứng đảm nhiệm. Biểu lộ quan hệ sở nằm trong hoặc biểu hiện tính chất của việc vật được tu sức, làm định ngữ trong câu.

VD:

1. “灿烂的阳光” (Cànlàn de yángguāng: nắng và nóng sáng),→ “灿烂”(形容词)是“阳光”(名词)的定语(“cànlàn”(xíngróngcí) shì “yángguāng”(míngcí) de dìngyǔ: “sáng” (tính từ) là nằm trong tính của “ánh nắng mặt trời” (danh từ)) ,

2. “我的书” ,→ 定语“我”是代词(“wǒ de shū”, dìngyǔ “wǒ” shì dàicí: “Cuốn sách của tôi”, → “tôi” là 1 trong những đại từ) ,

3. “又高又大的建筑物” (“yòu gāo yòu dà de jiànzhú wù”: “tòa công ty cao cùng to” ) →采用的是联合词组“又高又大”作定语(cǎiyòng de shì liánhé cízǔ “yòu gāo yòu dà” zuò dìngyǔ: được sử dụng Cụm từ bình thường “cao cùng lớn” được sử dụng như là thuộc tính)。

4. 房子的里面 (Fángzi de lǐmiàn) : bên trong của ngôi nhàg

Cách cần sử dụng trợ từ bỏ de 地

“地” biểu thị từ hoặc từ bỏ tổ trước nó là trạng ngữ, làm thành phần tu sức sử dụng trước hễ từ, chủ yếu do danh từ, tính từ, lượng trường đoản cú … đảm nhiệm, có tác dụng nói rõ, tu sức và dùng tinh giảm với một vài trung trọng tâm ngữ (động từ).

⇒ cấu trúc : “Phó từ + 地 + Vị ngữ”

VD:

1. “果树渐渐地绿了”(“Guǒshù jiànjiàn de lǜle”: Cây nạp năng lượng quả đang dần trở buộc phải xanh.)

⇒ “渐渐”是形容词,是修饰动词“绿”的,作“绿”的状语(“jiànjiàn” shì xíngróngcí, shì xiūshì dòngcí “lǜ” de, zuò “lǜ” de zhuàngyǔ: “Dần dần” là 1 trong tính từ chuyển đổi động tự “xanh” và đóng phương châm là trạng từ chỉ “xanh”)

2. “科学地总结了……经验” (kēxué de zǒngjiéle……jīngyàn: nắm tắt một phương pháp khoa học tập … kinh nghiệm)

⇒ ,名词“科学”是动词“总结”的状语(míngcí “kēxué” shì dòngcí “zǒngjié” de zhuàngyǔ: danh từ bỏ “khoa học” là trạng tự của đụng từ “tóm tắt”)

3. “……抓紧一切时间忘我地工作” (zhuājǐn yīqiè shíjiān wàngwǒ dì gōngzuò: thâu tóm tất cả thời hạn và thao tác làm việc với sự vị tha”)

→ “忘我”是动宾词组,作动词“工作”的状语,等等 (“wàngwǒ” shì chiếc bīn cízǔ, zuò dòngcí “gōngzuò” de zhuàngyǔ, děng děng: “vô ngã” là nhiều từ đối tượng người dùng động từ, được sử dụng như trạng tự của hễ từ “làm việc”, v.v.) 。

4. 她高兴地接受 (Tā gāoxìng de jiēshòu) : Cô ấy vui vẻ dấn lời

→Phân tích ví dụ như này chúng ta cũng có thể thấy từ 地 đứng trước từ bỏ “nhận lời” và đứng sau từ “vui vẻ”. Từ “vui vẻ” bổ trợ cho hành vi “nhận lời”

Cách cần sử dụng Trợ tự de 得 

Còn vào câu dùng sau chữ “得” thường bởi tính từ hoặc trường đoản cú tổ (có lúc cũng vì động từ) đảm nhiệm, dùng làm bổ sung, chứng tỏ cho trình độ, hiệu quả của đụng từ hoặc tính từ dứng trước “得”, làm vấp ngã ngữ.

⇒ kết cấu : “Vị ngữ + 得 + phó từ”

VD:

1. “牙疼得厉害”:

⇒ trong “đau răng là béo khiếp”, tính trường đoản cú “nghiêm trọng” là bổ ngữ của động từ “đau”

2. “高得像一座山”

→trong “cao như 1 ngọn núi”, các từ “như một ngọn núi” được liên kết với “得” với được thực hiện như bửa ngữ của tính từ

3. “惹得大家十分生气”

⇒ trong “Khiến mọi fan rất tức giận”, “得” được liên kết với các từ vị ngữ nhà ngữ “mọi người đều rất tức giận” để bổ sung kết trái của cồn từ trước đó “để khiêu khích” cùng đóng vai trò ngã trợ.

4. 他们玩得真痛快 (Tāmen wán dé zhēn tòngkuài) : lũ họ chơi rất hạnh phúc

⇒ so với ví dụ này các bạn sẽ thấy từ 得 đi sau rượu cồn từ “chơi” với đứng trước cụm hỗ trợ “rất hạnh phúc” để nhận mạnh hành vi chơi cực kỳ hạnh phúc

Tổng kết:

Tóm lại nhằm dùng chính xác “的、地、得” solo giản chỉ cần nhớ 3 điều:

Đứng trước từ hành phần tu sức, cần sử dụng “的” làm định ngữ đến danh từ.Đứng trước đụng từ có tác dụng thành phần tu sức, sử dụng “地” có tác dụng trạng ngữ mang lại động từ.Bổ sung sau rượu cồn từ hoặc tính từ, phân tích thành phần, cần sử dụng “得” làm té ngữ đến dộng từ hoặc tính từ.

*

Trên đây là toàn cục nội dung về dùng, cấu tạo và trị trí của ba trợ từ bỏ de 的,得,地 trong câu. Ví như có ở đâu bạn ko hiểu. Hãy bình luận ở dưới nội dung bài viết để được giải đáp. Chúc chúng ta học tốt.