Từ điển giờ dauanrongthieng.vnệt - tiếng Anh chứa 5 phép dịch chong chóng , phổ cập nhất là: cock, pinwheel, propeller . Cơ sở tài liệu của phép dịch theo văn cảnh của chong chóng chứa ít nhất 25 câu.
If my parents hadn"t taught me about this when I was your age, my head would be dizzy with confusion.

Bạn đang xem: Chong chóng tiếng anh là gì


Một nhà thêm vào đồ chơi bạn Armenia thương hiệu Tegran M. Samour (đầy đủ: Samourkashian), đã chế tạo ra phiên bạn dạng hiện đại của chong chóng vào khoảng thời gian 1919 sống Boston, bang Massachusetts.
An Armenian immigrant toy manufacturer, Tegran M. Samour, invented the modern version of the pinwheel, originally titled "wind wheel," in 1919 in Boston, Massachusetts.
Một cánh chong chóng thời tiết, hình ảnh của một binh sĩ cũ được call là Thomas Cổ, được bỏ lên đỉnh của ngọn tháp của tòa thị chính của Tallinn năm 1530 đang trở thành hình tượng cho thành phố.
A weather vane, the figure of an old warrior called Old Thomas, was put on vị trí cao nhất of the spire of the Tallinn Town Hall in 1530 that became the symbol for the city.
On February 28, 2006, NASA and the European Space Agency released a very detailed image of the Pinwheel Galaxy, which was the largest & most detailed image of a galaxy by Hubble Space Telescope at the time.

Xem thêm: Cách Nấu Bánh Su Kem Như Thế Nào, Cách Làm Bánh Su Kem Mềm Ngon Khó Cưỡng


Chong chóng quay là 1 "đặc tính vừa lòng trội" xẩy ra do tương tác giữa những chú chó nhỏ mà quy dụng cụ duy độc nhất là cầm gắng gia hạn sự tiếp cận của chúng với tô sữa. Và bởi vì đó, đẩy chúng đi theo một hướng ngẫu nhiên.
The pinwheel is an emergent property of the interactions between puppies whose only rule is to try lớn keep access to lớn the milk & therefore to push in a random direction.
Một sự cố danh tiếng đã xẩy ra tại buổi hòa nhạc tại Amsterdam, trong khi Airplane đang trình bày “Plastic Fantastic Lover”, thành dauanrongthieng.vnên Jim Morrison của Doors phê thuốc vì chưng người ngưỡng mộ tặng đã xuất hiện trên sảnh khấu và ban đầu nhảy “như một chiếc chong chóng”.
In a notorious incident at a concert in Amsterdam, while the Airplane was performing "Plastic Fantastic Lover", Doors singer Jim Morrison, under the influence of a combination of drugs fans had given him, appeared on stage and began nhảy đầm "like a pinwheel".
Tuy nhiên, Cơ sở tài liệu thiên văn học SIMBAD, một cơ sở tài liệu thiên văn học chuyên nghiệp hóa chứa những thông tin thừa nhận về các thiên thể, đặt tên gọi "Thiên hà Chong Chóng" mang đến thiên thể Messier 101 và một vài ba nguồn tin tức thiên văn học nghiệp dư cũng như các website công cộng khác cũng gọi Messier 101 theo tên gọi này.
However, the SIMBAD Astronomical Database, a professional astronomy database that contains formal designations for astronomical objects, indicates that the name Pinwheel Galaxy is used to lớn refer to Messier 101, & several other amateur astronomy resources and other public outreach websites also identify Messier 101 by that name.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M