Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên là ngành học tập về công nghệ và kỹ thuật nhằm mục đích ngăn ngừa, giảm thiểu, thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải và cách xử trí nước cấp, nước thải, khí thải và hóa học thải rắn trải qua các biện pháp lý-hóa-sinh; phân tích unique môi ngôi trường và chỉ dẫn các phương án quản lý, góp phần bảo vệ môi trường nhắm đến phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO