Ngũ cỗ Chú là một trong nghi thức trì niệm của Mật Giáo gồm bao gồm 5 Chú Đà La Ni là : Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Văn Thù tốt nhất Tự hộ thân Chân Ngôn, Lục từ Đại Minh Chân Ngôn, chuẩn Đề Cửu Thánh tự Chân Ngôn với Nhất tự Kim Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn .

Bạn đang xem: Ngũ bộ chú là gì

Nguyên khởi của năm cỗ Chú này thì phân vân rõ, chỉ nhận biết được qua quyển :Hiển Mật Viên Thông Thành Phật trung ương Yếu do Ngài thích hợp Đạo Chân ở chùa Kim Hà trên núi Ngũ Đài chỉnh sửa . Trường đoản cú đấy trở đi, nghi tiết này được phổ truyền trong người đời ; cho nay số đông trong tín đồ Phật Giáo Đại Thừa, người nào cũng có thể nằm trong lòng năm câu Chú này

Về ý nghĩa sâu sắc của Chú Đà La Ni thì đại đa số các Dịch đưa không chịu phiên dịch vày 5 duyên do :

1 . Vì chưng tâm niệm bí mật nên không phiên dịch

2 . Vày ý nghĩa bí mật nên ko phiên dịch

3 . Vì danh tự bí mật nên không phiên dịch

4 . Vị âm thanh kín đáo nên ko phiên dịch

5 . Vì chưng thiện sinh kín nên không phiên dịch.

Lại có một vài học mang dựa theo cơ chế Ngũ chủng bất phiên vì Ngài Huyền Trang khuyến nghị nên không chịu phiên dịch Chú Đà La Ni, đó là :

1. Trang trọng bất phiên (Tôn trọng sự trang nghiêm cần không phiên dịch )

2. Đa Hàm bất phiên ( vì chưng một chữ có nhiều nghĩa bắt buộc không thông ngôn )

3. Bí mật bất phiên ( vày sự bí mật nên không phiên dịch )

4. Thuận cổ bất phiên (Do thuận theo người xưa cần không thông ngôn )

5. Thử phương bất phiên (Do phương này không có nghĩa thú đó bắt buộc không phiên dịch )

Chính vì chưng Chú Đà La Ni ko được thông ngôn nên nhiều người học Phật cho rằng Chú Đà La Ni không thể có nghĩa lý mà chỉ là một trong những âm vận ghép lại mà lại thành . Từ đấy họ nhận định và đánh giá rằng những ai tu học tập tìm cầu đường lối giải thoát qua phương thức trì niệm Chú Đà La Ni gần như là phần nhiều kẻ mê tín dị đoan dị đoan, quan trọng nào dấn chân được Chính Pháp giải bay của Đức Phật .

Trong quyển “Buddhism of Tibet or Lamaism” ông Austin Waddwell đánh giá rằng : “Những Mạn Trà (Mantra -Thần Chú ) cùng Đà La Ni (Dhàranïi - Tổng Trì ) là hầu như tiếng ú ớ vô nghĩa, cái bí ẩn của nó là 1 trò nghịch ngu xuẩn với hầu như tiếng lóng về tối nghĩa với vong Pháp, còn Thiền của nó là một trong những thứ có hại mà sự cải tiến và phát triển quỷ quỷ quái đã phá vỡ và có tác dụng ung thối đời sống bé nhỏ của chút kho tàng trong trắng còn lại của Đại thừa Phật Giáo...”

Trong thực tế, các Đạo Sư Mật Giáo sẽ giảng nghĩa lý cơ bạn dạng của những câu Chú ( Mantra ) Đà La Ni ( Dhàranïì ) với Đàn Pháp (Manïdïala) không hề ít - như Tam Tạng Thiện Vô Úy (‘Subhakara Simïha : 637 - 735 ) vẫn giảng dạy ý nghĩa câu chú A VAMÏ RAMÏ HAMÏ KHAMÏ . . ., ngài Sa môn tuyệt nhất Hạnh (Ichigyo 638 - 727) giảng nghĩa lý của đa số câu chú với ghi trong bộ Đại Nhật khiếp Sớ . . . , ngài Đại Quảng Trí Bất không (Amogha Vajra 705 - 774) sẽ chú giảng nghĩa của bài xích chú LĂNG NGHIÊM . . ., ngài ko Hải (KuKai 774 - 835 ) giảng nghĩa nhì Manïdïala trọng yếu của Mật giáo là thai Tạng Giới ( Garbha dhàtu ) và Kim cưng cửng Giới ( Vajra dhàtu). . ., ngài Thái hư đại sư giảng nghĩa câu Chú Nhân vương Hộ Quốc Đà La Ni . . ., những đạo sư Mật giáo Tây Tạng cũng đào tạo nghĩa lý của nhiều câu chú như Lục từ Đại Minh chú, Kim cương cứng Thượng Sư chú, Tam tự Tổng Trì Chân Ngôn . . . Và trong số quyển Mật Giáo Đồ Tượng đã ghi nhận các lời đào tạo và huấn luyện về chân thành và ý nghĩa của Chú Đà La Ni .

Trong Mật Tạng Đồ Tượng, quyển 3 , trang 219 có ghi nghĩa của bài xích Chú Như Ý Luân Đà La Ni như sau :

- Namo (巧伕 ) là : Quy mệnh

- Ratnatrayàya (先寒氛仲伏 ) là Tam Bảo

- Namahï (巧休 ) là Khể thủ (cúi lạy )

- Aryàvalokita (玅渹向吐丁凹) là Thánh Quán

- I‘svaràya (珂鄎全伏 ) là : tự tại

- Bodhisatvàya (回囚屹班伏 ) là : ý trung nhân Tát

- Mahàsatvàya (亙扣屹班伏) là : Đại gan dạ đạo trọng điểm giả (Bậc có tâm đạo đại dũng mãnh )

- Mahà Kàrunïikàya (亙扣乙冰仗乙伏) là Đại trường đoản cú Bi trung khu giả (Bậc bao gồm tâm Đại từ bi )

- Tadyathà (凹渰卡) là như vậy ; Khai Như Lai Tạng thuyết chân ngôn (Mở Tạng Như Lai nói chân ngôn )

- OMÏ (輆 ) là : thành ở tía thân . Dùng bố chữ A (狣) , U (栥) , MA (亙) vừa lòng thành một chữ ( OMÏ ) cùng với A là Pháp thân, U là Báo thân, MA là Hoá thân . Do cha chữ này khế hợp với Thật Tướng, tức thành nghĩa Khể thủ lễ độc nhất thiết Như Lai (Cúi đầu lễ tất cả Như Lai ) cũng đều có nghĩa làNhư Lai Vô loài kiến Đỉnh ( Nhục Kế bắt buộc thấy của Như Lai )

- Cakra vartti (弋咒向魛 ) là : hay chuyển bánh xe Pháp vô thượng, cũng có nghĩa Đập phá.

- Cintà manïi (才富 亙仗) là tư Duy Bảo, cũng có nghĩa là Như Lai Bảo - Bảo ( báu ) gồm 6 loại hay làm thỏa mãn nhu cầu các nguyện của bọn chúng sinh .

- Mahà padme (亙扣扔榰 ) là Đại Liên Hoa, bộc lộ cho sự Tĩnh các phi pháp, vốn chẳng lây lan .

- Ruru (冰冰 ) là : lìa bụi dơ dáy - vị bụi tất cả hai loại cần xưng gấp đôi chữ Ru. Thứ nhất là Nội trần tức 5 căn, vật dụng hai là nước ngoài Trần, có nghĩa là 5 cảnh . Cả nhị Trần phần đa Vô sở đắc buộc phải dùng làm phương tiện đi lại để thành Du Già cửa hàng Trí

- Tisïtïa (凸沰) : Là Trụ, cũng tức là Vô Trụ . VÔ TRỤ được dùng làm cội của toàn bộ các Pháp cũng nói là Vô trụ Niết Bàn, bất trụ sinh tưû. Vì Đại Trí vì vậy chẳng lây truyền sinh tử . Vày Đại Bi vì vậy chẳng trụ nát bàn .

- Jvala (捂匡) là lửa tỏa nắng rực rỡ . Ánh sáng rộng rãi Pháp Giới, cảnh giác Thánh chúng giáng tập phổ khởi ; Triệu toàn bộ Thiên Long chén Bộ, các loại hữu tình vì lợi ích mà gia hộ .

- Akarsïaya (狣一溶伏) là : Thỉnh triệu. Bởi sự thỉnh triệu này : Chư Phật, người tình Tát, Thiên Long chén Bộ ứng với lời triệu nhưng đến, thảy gần như vân tập, gia trì hộ niệm .

- Hùmï (猲) là toàn bộ Pháp vô nhân, cũng nói là Bồ Đề Đạo Tràng tức ngồi ở bồ Đề Đạo Tràng lăn bánh xe bao gồm Pháp . Do khớp ứng với một chữ chân Ngôn này tức hay chứng ngộ tất cả Phật Pháp . Khi niệm niệm hội chứng ngộ Phật Pháp thì đủ Trí Tát Bà Nhã ( Sarva jnõà_ tốt nhất Thiết Trí ) đi thẳng mang đến cứu cánh, ngồi Tòa Kim Cương, 4 ma hiện tại trước mặt, liền nhập vào Đại Bi Tam Muội giáng phục 4 Ma tức thành thiết yếu Giác .

- pha (民 ) là Phá nát . Khi thành Phật thì phá 4 Ma

- TÏ (誆) là : tất cả Vô sở đắc , phàm vẽ dường như nửa vành trăng . Thích nói rằng : toàn bộ Ngã vô sở đắc sử dụng làm phương tiện đi lại liền thành , sinh thành không, thành cung cấp ( một phần )

- SVÀ (送) là vô ngôn thuyết . Tức thành Pháp KhôngTrí, nghĩa là Mãn tự ( Chữ vừa đủ ) cũng nói là Thành tựu Đại Phước Đức

- HÀ (扣) là đoạn phiền não . Khiến cho các hữu tình đoạn hại phiền não, trừ bỏ tai họa . Các sự trông thấy hầu như vui vẻ . Sau thời điểm mệnh chung, sinh về quả đât Cực Lạc (Sukhavati ) , hóa sinh vào Hoa sen, thấy Phật Vô Lượng thọ ( Amitàyuhï ) được nghe bao gồm Pháp, mau triệu chứng Bồ Đề .

Trong Tổng ưa thích Đà La Ni Nghĩa Tán do ngài Tam Tạng Sa môn Đại Quảng Trí Bất ko phụng chiếu phân tích và lý giải có ghi rằng :

Đức Như Lai làm việc trăm nghìn Câu bỏ ra A tăng kỳ kiếp gom chứa cấu tạo từ chất Bồ Đề, gia trì văn trường đoản cú Chân Ngôn của Đà La Ni khiến cho Bậc bồ Tát cho ngộ tương ứng với điều này mà đốn tập cấu tạo từ chất của Phước Đức và Trí Tuệ . Ở chỗ Đại Thừa, yêu cầu tu hành nhì lối của người thương Tát Đạo để hội chứng đạo Vô Thượng ý trung nhân Đề . Ấy là : y theo các Ba La Mật nhằm tu hành thành Phật, với y vào cha Mật Môn của cẳng chân Ngôn Đà La Ni để tu thành Phật .

( Đà La Ni ( Dhàranïì ) là giờ đồng hồ Phạn, thường phiên dịch theo nghĩa Tổng trì . Tất cả 4 nhiều loại trì là : Pháp Trì, Nghĩa Trì, Tam Ma Địa Trì, Văn Trì .

A . Pháp Trì :

Do được Trì này nhưng đập tan toàn bộ các Pháp tạp lan truyền và bệnh được giáo pháp lưu lại lộ từ vị trí Pháp Giới thanh tịnh .

B . Nghĩa Trì :

Do được Trì này đề nghị ở vào nghĩa của một chữ nhưng được trăm nghìn vô lượng hạnh của Tu Đa La ( Sutra _ Khế tởm ) và diễn nói thuận nghịch đều tự tại

C . Tam Ma Địa Trì :

Do được Trì này đề xuất Tâm chẳng tán động nhưng được Tam Muội hiện tiền, ngộ được vô lượng trăm nghìn môn Tam Ma Địa . Do tăng trưởng chổ chính giữa Bi của người thương Tát cho nên dùng nguyện thọ sinh địa điểm sáu nẻo nhưng chẳng bị Căn bản Phiền óc (Mùla-Kle’sa) với Tùy Phiền óc (Upakle’sa) phá hủy được Tam Muội ấy . Lại vị Tam Muội Địa này mà hội chứng được năm thần thông để thành tích sự lợi lạc mang đến vô biên chúng Hữu Tình .

D . Văn Trì :

Do đây cơ mà thọ trì Đà La Ni để thành tựu sự nghe, ấy là toàn bộ Khế gớm ở chốn của tất cả Như Lai và toàn bộ Bồ Tát, nghe được trăm ngàn vô lượng Tu Đa La ( Sutra_ Khế gớm ) mà chẳng hề quên mất.

- Chân Ngôn cũng bao gồm đủ 4 nghĩa - Chân là khớp ứng Chân Như, Ngôn là phù hợp dịch nghĩa chân thực . Tư nghĩa của đôi bàn chân ngôn là :

1 . Pháp Chân Ngôn : là Pháp giới thanh tịnh dùng làm Chân Ngôn .

2 . Nghĩa Chân Ngôn : là tương xứng Thắng nghĩa, trong mỗi mỗi chữ gồm sự tương ứng sống động .

3 . Tam Ma Địa Chân Ngôn : vị bậc Du Già dùng Chân Ngôn này để tía liệt ( An bày ) văn tự của chân Ngôn lên trên mặt vành trăng KÍNH TRÍ của chổ chính giữa đồng thời chuyên để mắt chẳng lay động mà mau chóng hội chứng được Tam Ma Địa . Chính vì thế gọi là Tam Ma Địa Chân Ngôn .

4 . Văn Trì Chân Ngôn : trường đoản cú chữ ÁN ( OMÏ ) cho tới chữ SA PHỘC HA ( SVÀHÀ ) tất cả bao nhiêu văn từ bỏ ở khoảng chừng giữa thì từng mỗâi chữ mọi gọi là Chân Ngôn, cũng gọi là Mật Ngôn và cũng có đủ 4 nghĩa :

a . Pháp Mật Ngôn : chẳng đề nghị là trái phép với cảnh giới của Nhị Thừa với Ngoại Đạo nhưng chỉ tu Chân Ngôn Hạnh nhân tình Tát . Tất cả Sở văn, Sở từ, Ấn khế, Man Đa La, tu hành Sở mong Tất Địa đa số gọi là Pháp Mật Ngôn

b . Nghĩa Mật ngôn : là từng mỗi chữ vào Chân Ngôn thì chỉ có Phật với Phật với Bậc ý trung nhân Tát đại uy đức mới rất có thể nghiên cứu hết nhưng mà thôi .

c . Tam Ma Địa Mật Ngôn : là vì Tam Ma Địa và văn tự của chân Ngôn vào sự kiện này mà khớp ứng được mạnh mẽ và tự tin .

d . Biến cha Mật Ngôn : là theo Thầy mật truyền nguyên tắc của bố Mật, chỉ tất cả Thầy và Đệ Tử biết thôi chẳng thể cho tất cả những người khác biết được cho đến Quán Môn, Ấn Khế, mẫu của bạn dạng Tôn cũng mật thọ trì cho đắc được trung tâm Sở hi vọng Tam Ma Địa .

( Sự nghe duy trì chẳng quên, Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ , Tha tâm và vớ Địa thượng trung hạ cũng điện thoại tư vấn là MINH ( Vidya ) . Minh tất cả 4 nghĩa là :

A . Pháp Minh :

Kẻ tu hành xưng tụng thì ánh sáng trong những mỗi chữ chiếu mọi mười phương cầm Giới để cho tất cả bọn chúng sinh thơ mộng đang chìm đắm trong biển khơi khỗ sinh tử các phá được phiền óc vô minh, hồ hết xa lìa khổ đau nhưng mà được giải thoát . Vày thế, gọi là Pháp Minh .

B . Nghĩa Minh :

Là do bậc Du Già khớp ứng với nghĩa của đôi bàn chân Ngôn phải thông đạt, minh liễu được chén bát Nhã ba la Mật cơ mà xa lìa đạo lý bất nghĩa .

C . Tam Ma Địa Minh :

Là vì quán tưởng Chủng Tử ( Bìja ) của đôi bàn chân Ngôn ngơi nghỉ trong vành trăng trung khu mà đắc được đại quang đãng minh, tác tự Tha Chiếu Minh Tam Ma Địa mà thắng lợi .

D . Văn Trì Minh :

Là chứng được Văn Trì Pháp ( ‘Srutimyò Dharma ) tốt phá được các Hoặc của sự việc lãng quên. Triệu chứng đắc Tâm người thương Đề ( Bodhi Citta ) mà thành tích .

Như bên trên là nghĩa của Đà La Ni, Chân Ngôn, Mật Ngôn và Minh đa số dựa theo Phạn văn . Lại sinh hoạt trong Tu Đa La của Hiển Giáo hoặc ngơi nghỉ trong Chân Ngôn của Mật Giáo cũng xưng nói 4 điều do đó .

Hoặc bao gồm Chân Ngôn có 1 chữ, 2 chữ, 3 chữ, 100 chữ, 1000 chữ, vạn chữ cho đến biến con số này thành vô lượng vô hạn chữ thì mọi gọi là Đà La Ni, Chân Ngôn, Mật Ngôn, cùng Minh .

Nếu khớp ứng với tía Mật Môn thì chẳng cần được trải qua không ít kiếp cực nhọc tu hành khỗ hạnh và lại hay nhanh chóng chuyển được Định Nghiệp để dễ thành công sự an nhàn và thành Phật . Cho nên vì thế nên biết đây đó là con lối đi mau giường vậy .

<Đại bao gồm Tân Tu, Mật Giáo cỗ I. Quyển 18_ No 902_ Tr 898 >

Theo tự ngữ thì Thần Chú ( Mantra) là lời ước đảo, câu chú nguyện có ý nghĩa sâu sắc rấr túng hiểm, khi gọi lên có chức năng hiện ra các hiện tượng vạn vật thiên nhiên cả lành lẫn dữ . Hoặc Mantra diễn tả ước vọng mãnh liệt, thèm khát nổng nhiệt của mục đích nhằm mục đích ve vãn các Thần Linh . Vày đó, Mantra là phương tiện đi mang đến giao hảo cùng với những sức mạnh vô hình tầm thường quanh họ và cực kỳ hiệu nghiệm nếu họ thực hành đúng tất cả quy mức sử dụng chi ly của Mantra ấy . Dựa vào ý nghĩa sâu sắc này, những hệ phái bí mật của Thần Giáo đã dùng phần nhiều Mantra vào số đông mục đích nhằm thỏa mãn những dục vọng cá nhân như : đạt năng lượng siêu nhiên ; trừ quỷ dữ bệnh tật ; thư ếm ; mong giầu quý phái , phú quý, quyền lực, danh vọng...

Theo Mật Tông Phật Giáo thì Thần Chú (mantra) là ngôn ngữ kín đáo được phạt ra vị sức thiền định nên bao gồm thần lực quan yếu lường được . Vì vậy Thần Chú cũng call là chú Đà La Ni nghĩa là chú Tổng Trì không mất .

Diệu dụng của chú ấy Đà La Ni là tạo thành sự để ý đến cho Hành mang ; giữ gìn và tóm gọn mọi nghĩa lý có tác dụng tiền đề đến việc tham khảo của hành giả tức là đề mục của sự việc Trì niệm cửa hàng tưởng nhằm mục tiêu đi vào bao gồm Định nhằm phát sinh trí thông minh . Trên công năng căn bản thì Chú Đà La Ni sở hữu Pháp lànhkhông cho tản mất, tương khắc và chế ngự Pháp ác không mang lại nổi lên, trường đoản cú đấy sinh ra các công đức diệu dụng . Dựa vào ý nghĩa này, các vị Du Già Mật Tông luôn giữ gìn Thân, Khẩu, Ý cho trong sáng ; liên tục tu tập thiền định quán tưởng cho đến khi thực bệnh được trí óc giải bay chứ không còn lưu trọng tâm đến các năng lực thần thông đạt được trong thời hạn tu tập . Đây đó là điểm sai biệt giữa Mật Tông Phật Giáo với các giáo phái bí mật khác .

Lại nữa, phụ thuộc vào trình độ cao thấp, ngộ ra cạn sâu nhưng mà Chú Đà La Ni ( hay Thần Chú ) được chia làm 5 các loại :

1 . Thần Chú của Chư Phật

2 . Thần Chú của Chư ý trung nhân Tát và Kim cương cứng Mật Tích

3 . Thần Chú của Chư Thánh Văn và Bích bỏ ra Phật

4 . Thần Chú của chư Thiên

5 . Thần Chú của các vị Quỷ Thần ( Rồng, Chim, A tu la, Dạ xoa, La sát, Quỷ đói...)

Mỗi một Thần Chú được biểu tượng cho từng một Giáo Pháp đang lưu lộ từ địa điểm Pháp Giới thanh tịnh . Mỗi một Giáo Pháp lại được hình tượng bằng một bạn dạng Tôn . Mỗâi bản Tôn phần đông gổm đủ 3 mật của Thân, Khẩu, Ý trong những số đó Hình sắc các chữ biểu hiện cho Thân Mật, âm thanh những chữ biểu hiện cho Khẩu Mật, nghĩa thú những chữ biểu lộ cho Ý Mật . Nếu khớp ứng được bố môn Mật ấy tức chứng được một Giáo Pháp giải bay . Tự đây, hành giả đang tu tập phần đông Giáo Pháp nhằm thực hội chứng quả vị Vô thượng người thương Đề . Dựa vào chân thành và ý nghĩa này, các vị đạo sư Mật Tông thường xuyên khuyên dạy những Đồ bọn chúng rằng :

Hãy trì niệm Chân Ngôn thật chậm chạp rãi, rõ ràng, không được loại bỏ hay lãng quên để cho thân trọng tâm được an tĩnh . Tiếp đó, hãy nhiếp trung tâm ý cửa hàng tưởng các chữ của bàn chân Ngôn biến đổi thành bản Tôn với không thiếu thốn sắc tướng mạo uy nghi, chổ chính giữa lặng, Pháp hỷ, uy mãnh . . . Từng mỗi hồ hết như Ấn của Thân Ý mật chẳng được sai lạc . Sau đó quán thân của bạn dạng Tôn ; chẳng tác tưởng vào ngoài cho tới khi khoảng cách tâm ý về fan trì niệm, Pháp trì niệm và đối tượng trì niệm phần đông tan đổi thay cả thì khi đó thân của phiên bản Tôn tức là thân của hành đưa nghĩa là hành giả đã bước vào chính định . Khu vực đây, hầu như nghĩa thú của bàn chân Ngôn sẽ được sáng tỏ và hành mang sẽ mau chóng trực kiến được chủ yếu Pháp giải thoát vốn gồm từ xưa trong bản tâm mình .

Bình thường, để nói nhở các đệ tử đừng quên khuấy ý hướng tu tập của mình, các vị đạo sư Mật Tông hay minh họa hình tượng của các Tôn vào một Đàn Pháp gọi là MANÏDÏALA với ý nghĩa sâu sắc cứu cánh là Luân Viên nạm Túc hay gây ra Chư Phật . Kế bên ra, những Ngài còn ghép những bài Chú cá biệt hợp thành một nghi tiết niệm tụng để giáo hoá những đệ tử với Ngũ cỗ Chú chính là 1 trong những trong các cách thức minh định mang đến Đồ Chúng xâm nhập vào pháp Hiển Mật Viên Thông Thành Phật chổ chính giữa Yếu vậy .

I . TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN

輆劣

OMÏ RAMÏ

- OMÏ (輆 ) tức là Tam thân quy mệnh

- RAMÏ (劣) là thanh đưa của chữ RA (先 ) , trong các số đó RA là chủng tử của vết mờ do bụi dơ, nó đưa tới sự mê mờ chướng ngại . Tuy vậy trong chữ RA lại có mẫu âm A (狣) , lúc nhập vào chữ A thì gồm thể kết thúc trừ được phần nhiều sự mê mờ vật cản . Bởi vì vậy, RA tự môn có ý nghĩa là xa lìa toàn bộ bụi dơ phiền não .

Trong năm đại thì RA biểu tượng cho Hỏa đại mà lửa thì tất cả hai một số loại là lửa thế gian lửa xuất thế gian .

1 . Lửa trần thế : có hai các loại là nội hỏa cùng ngoại hỏa .

a . Nội hỏa : tượng trưng vặn lửa phiền óc của cha độc Tham, Sân, tê mê hay thiêu đốt tất cả căn lành của những chúng sinh .

b . Nước ngoài hỏa : là sức nóng ấm áp hay thắng lợi chúng sinh với nuôi phệ vạn đồ vật

2 . Lửa xuất trần gian : còn được gọi là Trí Hỏa, lửa này tuyệt thiêu đốt toàn bộ phiền óc của bọn chúng sinh với tập khí của ngã Tát, có nghĩa là đốt cháy phần đa Vô minh, phiền não, ám chướng của tất cả chúng sinh .

Vì chúng sinh không quá sự biết bản thân vốn gồm tâm tính cực thanh tĩnh lại mải mê treo đuỗi những trần cảnh vì vậy nguyên tố nung nóng (Hỏa đại ) đã chế tạo ra thành nhiệt trọng tâm đam mê ích kỷ, chỉ mong mỏi tìm kiếm mọi cảm xúc làm thỏa mãn ý riêng, chẳng lưu lại tâm đến việc tàn hại xẩy ra với nước ngoài giới . Vì chưng đây, NGÃ CHẤP mỗi lúc mỗi được củng vắt bền chắc, các căn bất thiện được cơ hội tăng trưởng, khiến trở ngại, phá hủy các căn lành và dẫn dắt bọn chúng sinh lăn lộn vào bùn sinh tử khỗ đau .

Ngược lại, nếu chúng sinh làm sao bíết trừ diêät NGÃ CHẤP qua cách thức Bố Thí và tự tịnh tâm thân chổ chính giữa qua cách thức Trì Giới thì nhiệt trọng tâm đam mê ích kỷ sẽ ảnh hưởng thiêu diệt . Thời gian ấy, nhân tố nung nóng sẽ chuyển thành ánh sáng bùng cháy của trí tuệ chiếu phá các Vô minh ám chướng vào Pháp giới, hỗ trợ cho chúng sinh tự nhận ra được phiên bản tâm rất thanh tĩnh của bản thân mình . Từ đây, Chân Pháp Chân Trí xuất hiện và can dự chúng sinh ấy đi thẳng mang đến quả vị Vô thượng bao gồm Đẳng chủ yếu Giác.

Dựa vào ý nghĩa sâu sắc này, những Đạo sư Mật Tông đã nhận được định rằng : RA từ bỏ môn là Pháp trừ chướng chân thật số 1 . Nếu đặt chữ RA (先) ở bé mắt thì sẽ tiến hành thanh tịnh, nhờ kia tri kiến cũng rất được thanh tịnh cùng hành giả mau chóng quán thành công thật tướng mạo của Tâm tức là nhận biết được tâm tình nhân Đề rất thanh tĩnh vốn có nơi mình

Khi chữ RA được đưa thêm thanh Tam Muội tức là chấm thêm điểm Đại không trên đầu thì thành chữ RAMÏ (劣). Do điểm Đại Không biểu thị cho Tam Muội Đại không nên RAMÏ chính là Hỏa sinh Tam Muội, bộc lộ cho Đại không Trí Hỏa Tam Muội là TRÍ PHÁP THÂN của Đại Nhật Như Lai có tính năng hay thiêu đốt tất cả bụi dơ dáy vô thủy vô minh của chúng sinh và hỗ trợ cho mầm tương đương của Tâm người thương Đề được phát triển .

Dựa vào công năng thiêu cháy hết tất cả bụi dơ dáy ám chướng của trần thế để hiển bày Pháp Giới thanh tịnh phiên bản nhiên nhưng mà RAMÏ được call là Pháp Giới Sinh Chân Ngôn hay là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn . Từ ý nghĩa này, người hành Chân Ngôn thường xuyên trì niệm OMÏ RAMÏ để gia công cho 3 nghiệp Thân, Khẩu, Ý được trong sáng ; tiêu trừ tất cả tội chướng, thành tựu toàn bộ thắng sự và được tịnh tâm ở bất cứ nơi nào .

Trong phẩm Tất Địa lộ diện của tởm Đại Tỳ Lô giá bán Na Thành Phật Thần trở nên Gia Trì có ghi :

- Chữ LA ( RA _先 ) chân thực thắng

Phật nói : Nó bên trên lửa

Có bao nhiêu nghiệp tội

Đáng yêu cầu chịu quả báo

Du kỳ ( yogì ) người khéo tu

Đẳng Dẫn phần lớn tiêu trừ

Trú vị trí hình tam giác

Khắp hình đỏ rất đẹp ý

Lửa tỏa quanh vắng lặng

Tam giác tại tim mình

Tương ứng cửa hàng trong đấy

Chữ LA, điểm Đại ko ( RAMÏ _劣)

Bậc Trí như Du Già

Dùng nó thành mọi việc

Nhật Diệu, những quyến thuộc

Làm được tất cả lửa

Nhiếp giữ, phá oán đối

Đốt hết mọi bỏ ra phần

Các điều đó nên làm

Đều sinh hoạt Trí Hỏa Luân .

Ngoài ra, Bậc cổ Đức còn có kệ rằng :

- Chữ LA (先) dung nhan trắng sạch

Dùng chấm Không chế tạo (劣)

Như Bảo Minh Châu kia

Đặt nó ngơi nghỉ trên đỉnh

Chân Ngôn đồng Pháp Giới

Trừ vô lượng những tội

Tất cả vị trí xúc uế

Thường trì Tự Môn này .

Lại nữa, do chân thành và ý nghĩa :Tiêu trừ toàn bộ bụi bẩn thỉu phiền óc ám chướng cho đề xuất RAMÏ còn là chủng tử của Trừ chiếc Chướng ý trung nhân Tát ( Sarva Nivaranïa visïkambhin bodhisatva ) Vị người tình Tát này xuất xắc trú sinh hoạt Tam Muội Bi Lực, dùng tất cả các Môn trong Pháp Giới mà lại tĩnh trừ các nghiệp chướng cứu vớt khổ bọn chúng sinh . Viêc Trừ mẫu chướng này nhằm phá trừ phần nhiều lưới mê vọng của chúng sinh và phủi sạch số đông bụi bẩn thỉu phiền óc đang che phủ bản tâm u tịch như như vốn gồm của toàn bộ chúng sinh giúp họ chứng được con phố sáng tỏ của Pháp (Pháp Minh Đạo) là biết Tâm thực tế vốn chẳng sinh, trung ương ấy tịnh tâm an trụ sinh Đại Tuệ chiếu khắp vô lượng Pháp Tính, thấy rõ Đạo của Chư Phật hành, không nhiều tốn công sức của con người mà được Tam Muội Trừ dòng Chướng, thấy thực tướng tá của 84.000 team báu, được đồng đẳng trụ với Chư Phật tình nhân Tát, từ tâm chứng được Diệu tướng mạo Trạm Nhiên của Chư Phật mười phương . Từ đó rộng làm Phật sự, nuôi dưỡng hạt hệt như Lai mà nhanh chóng được Quả tình nhân Đề

Nay trì niệm chủng tử RAMÏ này, hành mang sẽ nhanh chóng thấu ngộ được bạn dạng tính yên lặng vốn gồm nơi mình, cho nên vì vậy tự phân phát khởi đức tin trong trắng thâm sâu khu vực Phật Pháp và tự khai mở lại phiên bản giác Như Như vốn có của chính mình . Đây là quá trình nương theo lực gia trì của Trí Pháp Thân , tu tập hai Pháp tía Thí bố La Mật ( Dàna pàramità ) cùng với Trì Giới ba La Mật (‘Sìla pàramità) để dọn không bẩn đất trung khu và gieo trồng hạt giống người thương Đề

II .VĂN THÙ NHẤT TỰ CHÂN NGÔN

*

OMÏ ‘SRHYIMÏ

- OMÏ (輆 ) có nghĩa là Tam thân quy mệnh

- ‘SRHYIMÏ ( ) được phối hợp bởi 6 âm từ bỏ là :

. ‘SA (在) là tất cả các Pháp phiên bản tính tịch

. RA (先) là tất cả các Pháp lìa các trần nhiễm

. HA (成) là tất cả Pháp Nhân thiết yếu đắc

. YA (伏) là tất cả Pháp Thừa cần yếu đắc

. I (珂) là tất cả Pháp Căn chẳng thể đắc

. MA (亙) là toàn bộ Pháp Ngô vấp ngã chẳng thể đắc

Trong kia : ‘SA + RA = ‘SRA tức là Cát tường

HA + YA = HYA là nhân đẳng hay đội hạt nhân

I + MA = IMÏ là tự té

Như vậy ‘SRHYIMÏ có nghĩa là Tự vấp ngã an ổn trong những nhân xuất sắc lành

Đây là Chân Ngôn của Ngài Diệu như ý cát tường Bồ Tát ( Mamïju‘sri Bodhisatva ) hay có cách gọi khác là Nhất Kế Văn Thù người thương Tát, tốt nhất Man Văn Thù nhân tình Tát . Tôn hình của Ngài là thân đồng tử màu vàng, ngổi bán già bên trên toà sen nghìn cánh . Tay trái cụ hoa sen xanh, trên hoa sen tất cả viên ngọc báu Như Ý . Tay nên hướng ra bên ngoài rũ năm ngón xuống thành Ấn MÃN NGUYỆN , mồm mỉm cười . Bên trên đỉnh, tóc kết thành một búi nên người ta gọi là tốt nhất Kế hay tuyệt nhất Man Văn Thù .

Trong Tôn tượng, hoa sen xanh bộc lộ cho Tam Muội chẳng lây truyền dính các Pháp. Bảo Châu may mắn ( Viên ngọc báu Như Ý ) biểu tượng cho Phước Trí của Như Lai . Tay ấn Mãn Nguyện biểu thị cho sự làm thỏa mãn mọi mong nguyện của bọn chúng sinh .

Kinh Văn Thù Sư Lợi Căn phiên bản Nhất tự Đà La Ni có ghi rằng :

Chú này hay diệt trừ toàn bộ yêu tai quái tà ác, là Pháp cát tường của tất cả Chư Phật, cũng xuất xắc thành tựu tất cả Thần Chú . Tụng Chú này hay để cho chúng sinh khởi trung tâm Đại Từ, vai trung phong Đại Bi . Tất cả chướng ngại phần lớn được tàn phá và phần nhiều được tương đối đầy đủ mọi cầu nguyện .

Nếu tất cả người đàn bà bị tai nạn đáng tiếc lúc chế tạo ra hoặc tín đồ nam bị tên bắn cho tới bị tất cả các mắc bệnh khổ, thì tụng Chú này sẽ trừ khử được tất cả hiểm nàn .

Lại nữa, chú Đà La Ni này hay khiến cho chúng sinh trong đời bây giờ đắc được an ổn, Chư Phật Đại bồ Tát hay là quyến thuộc, toàn bộ sở nguyện rất nhiều được thành quả

Dựa vào chân thành và ý nghĩa này, bạn hành Chân Ngôn thường trì tụng OMÏ ‘SRHYIMÏ để bảo hộ tự thân nhằm ngăn ngừa toàn bộ Quỷ Thần, Thiên Ma cho não sợ và mong được viên mãn đều sở nguyện .

Theo chân thành và ý nghĩa khác, Văn Thù Sư Lợi là vị ý trung nhân Tát đã nối tiếp Trí Tuệ rạm sâu của Như Lai, kiến thức ấy chỉ có Chư Phật tự hội chứng biết chẳng có thể trao truyền lại cho người khác được . Ví như lìa phương tiện đi lại gia trì ắt chẳng ai hoàn toàn có thể đạt đến được . Vì thế, vị người yêu Tát này trụ vào Tam Muội Thần Lực Gia Trì của Phật, cần sử dụng hạnh Anh Nhi ( con trẻ thơ) quay trở lại hiện thân đồng tử thay Báu Như Ý vô lan truyền trước, soi sáng tâm ám buổi tối của bọn chúng sinh làm cho họ tự phân biệt rằng mình vốn có tương đối đầy đủ các công đức bình đẳng như Chư Phật, chỉ bởi vì Vô minh phòng che đề xuất chẳng tự hiểu rõ . Ni được ánh quang đãng minh Phước Trí soi tỏ thì nên thi hành vạn hạnh đến thành thục nhằm khai mở hoa người tình Đề .

Trong thực tế, hy vọng thi hành vạn hạnh thì rất cần được có sức kham nhẫn trong các hoàn cảnh, đầy đủ trường hợp. Đồng thời phải có một ý chí sắt đá để ngăn ngừa xong xuôi trừ các Pháp Bất Thiện đồng thời nuôi dưỡng với phát huy các Pháp thiện . Điều này có nghĩa là hành giả rất cần phải chuyên tâm tu tập nhị Pháp Nhẫn Nhục bố La Mật (Ksïànti pàramità ) với Tinh Tiến bố La Mật (Vìrya pàramità ) để triển khai sáng tỏ trọng tâm hạnh người yêu Đề .

Như vậy,khi trì niệm OMÏ ‘SRHYIMÏ hành giả sẽ tự giữ gìn được phiên bản tâm thanh tịnh đôi khi tự kiêng xa các Pháp ác, nuôi lớn các Pháp lành nhằm mục đích nuôi dưỡng hạt kiểu như Tâm người thương Đề vẫn nảy nở trong trái tim mình . Đây là quy trình tiến độ nương theo Phước Trí Bình Đẳng của Chư Phật người yêu Tát, tu tập hai Pháp Nhẫn Nhục ba La Mật, Tinh Tiến bố La Mật để trưởng dưỡng Tâm người thương Đề, tức là làm sáng tỏ ý nghĩa sâu sắc Trừ loại chướng vậy .

III . LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN

輆亙仗扔榰 猲

OMÏ MA NÏI PADME HÙMÏ

Khi trì niệm OMÏ MANÏI PADME HÙMÏ hành giả tự an trú trọng điểm ý vào Pháp thiền định tiệm tưởng nhằm mục đích chận đứng sự lao xao cuồng cồn của trung ương Ý cho đến khi Cuồng trung khu ngưng nghỉ thì thời gian ấy, hành đưa tự bệnh ngộ được bạn dạng tâm thanh tịnh vô lây lan trước vốn có nơi mình nghĩa là bệnh ngộ được Phật Tính bất sinh bất diệt đang tiềm tàng trong phần đa nhân duyên sinh diệt . Đây là quy trình tiến độ nương theo Trí Phổ Môn phương tiện của Như Lai, tu tập Thiền Định tía La Mật ( Dhyàna pàramità ) để chứng ngộ Tâm tình nhân Đề vậy .

( bài viết liên quan phần Lục tự Minh Chú )

IV . CHUẨN ĐỀ CỬU THÁNH TỰ CHÂN NGÔN

巧伕屹拻觡屹谷湨后盍 人廿觡

NAMO SAPTÀNAMÏ SAMYAKSAMÏBUDDHA KOTÏINAMÏ

凹渰卡

*
TADYATHÀ

湡弋同慪同慪送扣

OMÏ CALE CULE CUDHE SVÀHÀ

- NAMO SAPTÀNAMÏ SAMYAKSAMÏBUDDHA KOTÏINAMÏ : tức là “Quy mệnh bẩy trăm triệu ( 7 ức ) bao gồm Đẳng chính Giác”

- TADYATHÀ : tức là Mở Tạng Như Lai nói Thần Chú là

- OMÏ : có nghĩa là Tam thân quy mệnh

- CALE : là giác động, tức là vận động sự giác ngộ

- CULE : là Trực khởi, tức là đi thẳng mang lại .

- CUDHE : là trường đoản cú tính im lặng của Tâm người tình Đề .

- SVÀHÀ : là thành quả vị an lạc của Đại Niết bàn.

Xem thêm: 29+ Hình Nền Máy Tính Thời Xưa Cũ 8X 9X Ideas, 29+ Hình Ảnh Máy Tính Đẹp Nhất Từ Trước Đến Nay

OMÏ CALE CULE CUDHE SVÀHÀ có nghĩa là : lúc Thân , Khẩu, Ý đúng theo nhất với việc giác ngộ Phật Tính, đang đi trực tiếp vào trường đoản cú tính lặng yên của tâm tình nhân Đề với thọ dấn mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại niết bàn

Chín chữ Thánh tự này được bẩy ức ( 700 triệu ) Phật tuyên thuyết nhằm mục đích giúp chúng sinh khai mở được bản Tâm rất thanh tĩnh vốn có của bản thân đồng thời khiến cho họ thọ nhận thấy mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại nát bàn . Quy trình tiến độ này đó là thành trái tu tập Tuệ tía La Mật ( Prajnõà pàramità ) để dứt trừ các quả Hữu Lậu, thâm nhập vào quả Vô Lậu, bệnh Nhập Tâm người thương Đề cùng vĩnh viễn thoát ra khỏi sự trói buộc của vòng sống chết luân hồi .

Kinh Thất Câu Đê Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề Đại Minh Đà La Ni có ghi rõ Pháp tu theo quán Hạnh Tam Ma Địa Du Già nhằm mục tiêu giúp mang lại hành giả mau chóng thấu ngộ được tự tính bạn dạng nhiên của Pháp Giới, để từ đó an nhiên vượt ra khỏi vòng luân phục sinh tử như sau :

Khi niệm tụng, hành đưa tưởng tâm mình như vành trăng tròn sáng sủa lớn, thanh tịnh im lẽ, trong bên cạnh sáng suốt . Kế đó dùng chữ ÁN an trí ở ở chính giữa vành trăng, tiếp theo sau thứ từ an bố các chữ CHIẾT, LỆ, CHỦ , LỆ, CHUẨN , ĐỀ , SÓA, HA . Chuyển phiên quanh theo vòng bên nên . Yêu cầu quán kỹ nghĩa của từng chữ đều tương xứng với trung khu .

-ÁN (湡) tức là : tồn tại không sinh diệt, là Pháp về tối thắng trong tất cả các Pháp

-CHIẾT (弋) tức là : tất cả các Pháp vô hành

-LỆ (同) tức là : toàn bộ các Pháp vô tướng

-CHỦ (慪) nghĩa là : toàn bộ các Pháp không khởi trụ

-LỆ (同) tức là : tất cả các Pháp vô cấu ( Không dơ bẩn bẩn )

-CHUẨN (慪) tức thị : tất cả các Pháp vô đẳng giác

-ĐỀ ( ) nghĩa là : toàn bộ các Pháp ko thủ xả

-SÓA (送) tức thị : tất cả các Pháp bình đẳng không ngôn thuyết .

-HA (扣) tức thị : tất cả các Pháp Vô Nhân vắng vẻ lặng, là Vô Trụ Niết bàn

Nghĩa của các chữ phía trên tuy gồm lập văn tự cơ mà thật ra không có văn tự . Đã ko văn tự đề xuất hành giả đề xuất quán kỹ mỗi mỗi nghĩa tướng, luân phiên vần nối nhau, không có ký số, cấm đoán đoạn giỏi . Ko đoạn xuất xắc là nghĩa tối thắng, là nghĩa lưu trú không sinh khử . Do tối thắng tồn tại không sinh diệt đề nghị vô hành . Do vô hành đề nghị vô tướng mạo . Do vô tướng buộc phải không khởi trụ . Bởi không khởi trụ cần vô cấu . Bởi vì vô cấu đề xuất vô đẳng giác . Bởi vô đẳng giác cần không thủ xả . Vì chưng không thủ xả nên bình đẳng giác ko ngôn thuyết . Vì đồng đẳng không ngôn thuyết buộc phải vô nhân vắng vẻ lặng, vô trụ niết bàn . Bởi vì vô nhân vắng lặng, vô trụ Niết bàn nên tối thắng lưu trú không sinh diệt . Cứ như thế quán niệm xoay vần không cho đoạn tuyệt và đây gọi là Tam Ma Địa Niệm Tụng

*

Pháp cửa hàng Niệm Tụng này nhằm mục đích giúp đến hành giả sẽ tu tập Tuệ bố La Mật ngừng trừ được Pháp Chấp, thực hội chứng được Pháp Tính, tiệm triệt được vạn Pháp như huyễn, thọ nhấn vị an nhàn tịch tĩnh của Đại nát bàn .

Trong Bất ko Quỹ có ghi :

Kết Định Ấn, ngồi thật thà nhắm mắt, phát chổ chính giữa tĩnh ý . Cửa hàng ở bên phía trong ức ngực biểu hiện rõ Viên minh (Vành sáng sủa tròn trịa) như ánh nắng mặt trăng trắng tinh . Khởi đại tinh tiến, quyết định thủ chứng khiến cho chẳng quên mất, tất sẽ được tâm bản nguyên thanh tĩnh”.

Do chân thành và ý nghĩa này mà chuẩn chỉnh Đề (Cudhe) được dịch ý là u tịch và chuẩn chỉnh Đề ý trung nhân Tát biểu thị cho vai trung phong tính u tịch . Do đó Thất Câu Đê Phật mẫu mã được thể hiện cho ý nghĩa sâu sắc Tâm Tính yên lặng là chủng loại của bảy trăm triệu Chư Phật .

Lại nữa, sự lạng lẽ vô truyền nhiễm cấu là công dụng của Liên Hoa cỗ (Padma Kulàya) vì thế trong Viện thay đổi Tri của thai Tạng giới Man Đà la thì chuẩn Đề là chủng loại của Liên Hoa cỗ trong Phật bộ ( Buddha kulàya ) tức thị từ Tôn này sinh ra những Tôn của Liên Hoa cỗ . Ý nghĩa này được minh họa qua chuẩn Đề Căn bản Ấn : hai Luân Địa, nhì Luân Thủy download nhau đặt trong trái tim bàn tay . Nhì Luân Hỏa dựng đứng thẳng thuộc vịn nhau . Hai Luân Phong hơi co lại vịn trên sườn lưng hai Luân Hỏa sinh hoạt đốt trước tiên . Nhị Luân ko đặt cạnh bên hai Luân Phong

Ấn này gọi là Tam Cổ Ấn, Tam Năng Sinh Phật Ấn có nghĩa là Phật Đỉnh Ấn thể hiện cho nghĩa Phật chủng loại , trong số ấy :

+ nhì Luân Địa (2 ngón út ít ) cài phía bên trong biểu thị mang đến Thành Sở Tác Trí, có tác dụng nghiệp Đức bên trong, là Phật Đỉnh Ấn đề nghị tác nghiệp chẳng lòi ra ngoài .

+ nhì Luân Thủy (2 ngón vô danh) cài bên trong biểu thị đến Diệu quán liền kề Trí là Đức thuyết Pháp đoạn nghi yêu cầu thường ở bên trong .

+ nhì Luân Hỏa (2 ngón giữa ) là Pháp Thể của Pháp Nhĩ căn bạn dạng .

+ nhị Luân Phong (2 ngón trỏ) là giới Tuệ của Tu sinh Thủy giác, thường xuất xắc khai mở nghĩa Tâm bồ Đề của chúng sinh .

+ nhị Luân ko (2 ngón chiếc ) là nghĩa duy nhất Đức thành tích của Pháp Giới Thể Tính Trí

Do chuẩn chỉnh Đề tình nhân Tát có mật hiệu là tối Thắng Kim Cương, chủng tử là BU (后) và cửa hàng Tự Tại tình nhân Tát làm việc cánh hoa Đông Bắc trong Trung Đài bát Diệp Viện cũng đều có chủng tử là BU (后) nên bạn đời thường hòa hợp xưng thành thương hiệu Chuẩn Đề cửa hàng Âm và Hồng Danh này biểu hiện cho hạnh nguyện của Tâm bồ đề cùng với Đức tự hội chứng . Ý nghĩa này được minh họa qua Tôn tượng chuẩn chỉnh Đề trong đổi thay Tri viện . Tôn tượng màu rubi lợt, mang áo lục mỏng dính như Thiên y, đầu nhóm mão báu bao gồm ngọc lưu giữ ly rũ treo, mặt có cha mắt, ngồi bên trên tòa sen, toàn thân bao gồm 18 tay, từng tay tất cả đeo vòng xuyến khảm xà cừ với mỗi tay đông đảo cầm những loại Khí Cụ biểu lộ cho những Tam Muội Gia (Bản thệ - Samaya ) .

Ý nghĩa của Tôn Tượng này đã có minh họa rất rõ trong Bạch Bảo Khẩu Sao như sau:

Tượng tất cả thân màu xoàn trắng: Màu kim cương ( A ) tượng trưng mang lại Thai Tạng Giới, white color ( VAMÏ ) tượng trương mang lại Kim cương Giới. Màu quà trắng biểu hiện cho nghĩa “ Lý Trí chẳng hai, Định Tuệ một Thể” và biểu hiện cho Đức Năng Sinh của chư Phật.

Mặt Tượng bao gồm 3 mắt: 3 mắt là Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn bộc lộ cho nghĩa “ 3 Đế chẳng dọc chẳng ngang, độc nhất như bình đẳng

Thân Tượng có mọi loại trang nghiêm tỏa ánh hào quang đãng tròn sáng rực lửa:Sắc Pháp biểu thị mang đến nghĩa của bầu Tạng Giới. Mọi loại biều thị cho những Pháp như mèo bụi. Trang Nghiêm biểu thị mang đến nghĩa nhân tình Tát dùng phiền óc làm người thương Đề.Ánh hào quang đãng tròn sáng rực lửabiểu thị cho nghĩa trọng tâm Pháp của Kim cương cứng Giới, là Trí xuất xắc phá phần lớn ám chướng của vai trung phong hư vọng.

Thân Tượng bao gồm 18 tay:

Hai tay bên trên tác tướng tá Thuyết Pháp:Tôn này vào Nhân Đạo hay có tác dụng vị Hóa nhà phá 3 Chướng nên được đặt biệt chỉ ra 3 đôi mắt Trí nói Pháp lợi sinh nên y theo giáo do Pháp Cơ để cho chứng quả vị của 3 Thân

Bên Phải:

Tay lắp thêm hai tác Thí Vô Úy: 5 ngón tay mặt phải biểu hiện cho 5 Trí là nghĩa của quang Minh. Tôn này là Hóa nhà của Nhân Đạo đề xuất ở quả đât Sa Bà bao gồm hiệu là Thí Vô Úy ( Abhayamïdada ) . Vì hiển nghĩa Đại Bi sống động sạu rộng nên hiện tay này.

Tay thứ bố cầm cây Kiếm: Cây Kiếm bộc lộ cho trí óc giáng 4 Ma, trừ 3 Chướng, sợ 3 Độc , xong 5 Dục.

Tay thứ tư cầm Sổ Châu ( Tràng phân tử ): Tràng Hạt biểu thị cho Trí Tuệ với nghĩa đưa Pháp Luân. Mẫu mã Châu là phiên bản Tôn A Di Đà. Mai mối của tràng phân tử là cửa hàng Aâm, đó là manh côn trùng Đại Bi của tiệm Aâm xâu xuyên suốt 108 phiền nảo. Từng lần chuyển dịch một hạt ắt xong bỏ một phiền não, phải đoạn 108 phiền não triệu chứng 108 Tam Muội, từng mỗi gần như đủ mang đến Pháp, như Đức Thần Lực tất yêu nghĩ bàn,mỗi mỗi phần nhiều đủ vô lượng bản Thệ Tam Muội của thân khẩu ý.

Tay lắp thêm năm vắt quả Vĩ Nhạ cha La Ca ( Bìjapùraka):Bìja là hạt, Pùraka là tràn trề nên Bìjapùrakađược dịch là Tử Mãn Quả, trái này chí có ở Thiên Trúc.Quả này thể hiện cho hạt tương đương mãn vạn hạnh vạn thiện, hiển nghĩa công đức viên mãn của Phật Quả.

Tay đồ vật sáu cụ cây búa (Phủ Việt ):Cây búa phá tất cả, không có gì không tồi phá được là tồi phá nàn Vô Minh, cắt đứt Hoặc Chướng biểu lộ không dư sót.

Tay vật dụng bảy vắt móc câu: Móc câu ( Aku’sa ) tức là vua, 4 biển đều triều tôn đơn vị vua đề nghị vạn đức phần đa quy vào Tôn này, tức thị vua của những Tôn nên gọi là Phật Mẫu. Sở Thuyên Câu Triệu tất cả chúng sinh không giống vào cung Pháp Giới Nội triệu chứng vốn tất cả là gồm triệu vào Như Lai Tịch Tĩnh Trí Đức. Thế nên hiện tay thay móc câu.

Tay thiết bị tám núm Bạt phân tách La ( Vajra ): Đường call Độc Cổ Xử là chày Kim Cương, Tam Cổ Xử là Bạt chiết La ( Vajra ). Tam Cổ Xử hay tồi khử 3 Độc hiển chư Tôn của 3 Bộ nên là Phật mẫu mã của 3 Bộ.

Tay máy chín cầm vòng hoa báu ( Bảo Man): Hoa Man xâu trong cả hoa lá biểu thị cho nghĩa Vạn Đức Trang Nghiêm, là công đức của Bình Đẳng Tính Trí.

Bên trái:

Tay máy hai thay cây phướng báu Như Ý: Phướng báu Như Ý là phướng báu của Tâm ý trung nhân Đề ( Bodhicitta ) có địa vị cao tột. Đối với chúng sinh không tồn tại Phước Tuệ , túng bấn thì ban cho Nguyện nắm Xuất Thế. Viên ngọc báu ( Bảo châu ) là căn cơ của đông đảo thiện, đáy nguồn của vạn hạnh.

Tay thứ ba cầm hoa sen hồng: Hoa sen hồng thương hiệu Phạn là Padma.

Hoa sen là trường đoản cú tính thanh tĩnh thể hiện cho nghĩa trường đoản cú Tính thanh vắng của toàn bộ các Pháp. Là Pháp tĩnh 3 Độc , 5 Dục, tất cả tội của Nhân Gian.

Màu hồng biểu hiện cho màu sắc khả ái ( đáng yêu )

Tôn này vào Nhân Đạo có tác dụng vị Hóa chủ nên quan trọng đặc biệt dùng hoa sen hồng thể hiện cho Đức này

Tay thứ bốn cầm bình táo bị cắn dở Quán: loại Bình có nghĩa cất đầy toàn bộ vật. Phật mẫu Tôn sinh ra các Tôn vào 3 bộ là Đức chứa đầy. Vì vậy hiện thị tay rứa bình táo bị cắn dở Quán.

Tay thiết bị năm nạm sợi dây: tua dây biểu hiện cho nghĩa giáng phục Ác Ma. Những Tôn thịnh nộ ( Krodha Nàtha ) hay cố gắng sợi dây. Tôn này trói buộc kẻ nặng nề phục làm cho khuynh động đưa vào cung Pháp Giới vốn có. Trong 4 Nhiếp phương tiện đi lại thì đấy là phương nhân thể Đại Bi rất vị vậy.

Tay vật dụng sáu vắt bánh xe: Bánh xe pháo ( Luân_ Cakra ) nghĩa là chuyển hoặc tồi phá, thể hiện cho sự lưu chuyển sinh tử trong 25 Hữu. Khi luân chuyển đã khử thì bánh xe dừng lại vậy.

Tay trang bị bảy cố loa : Loa là vỏ ốc ( ‘Sakha ) với nghĩa nói tịch tĩnh như Pháp. Lại biểu lộ cho tiếng rống của sư tử, lúc sư tử rống thì muôn thú trong tô dã rất nhiều bị giáng phục. Nay dùng tiếng vang béo của loa khiến giáng phục nhiều loại phiền óc hoặc chướngcủa chúng sinh.

Tay vật dụng tám ráng Hiền Bình: thánh thiện Bình là Tam Muội Gia (Samaya) bộc lộ sự cất đầy 4 Trí Cam Lộ ban cho chúng sinh đều khiến mở Hoa Giác vốn có.

Tay sản phẩm công nghệ chín cầm cố rương Kinh chén Nhã :Rương Kinh chén bát Nhã biểu thị cho Thể của Trí Tuệ. 10 phương 3 đời Phật bồ Tát số đông y theo bát Nhã này thành bao gồm Giác. Vày Tôn này là Phật mẫu của chư Phật nên cầm rương Kinh chén Nhã.

_ Lại nữa để hoàn toàn có thể giúp cho những người tu hành nắm vững Pháp Tu của mình, nên các vị Đạo Sư Mật Giáo vẫn minh họa rất rõ phương thức vẽ Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật chủng loại và giảng cắt nghĩa thú của tranh tượng này

Thất Câu Đê Phật mẫu Sở Thuyết chuẩn Đề Đà La Ni khiếp ( vày Tam Tạng BẤT KHÔNG dịch ) gồm ghi:

Tượng chuẩn chỉnh Đề Phật mẫu mã với thân màu trắng vàng, ngồi Kiết Già trên hoa sen, thân tỏa hào quang tròn có dính phân tử thóc nhẹ như áo của 10 bố La Mật ý trung nhân Tát, phía trên dưới đều tác màu trắng. Lại góc áo khoác ngoài ( Thiên Y ) có quấn anh Lạc, team Mão Trời, cánh tay phần nhiều đeo vòng xuyến. Đàn Tuệ ( 2 bàn tay ) gần như đeo vòng báu. Mặt Tượng ấy bao gồm 3 mắt, 18 cánh tay.

Hai tay trên tác tướng Thuyết Pháp

Bên phải: Tay máy hai tác Thí Vô Úy, tay thứ tía cầm cây Kiếm, tay thứ tư cầm vòng hoa báu, lòng bàn tay sản phẩm năm nắm Cụ Duyên Quả, tay sản phẩm sáu nuốm cây Búa, tay đồ vật bảy núm Móc Câu, tay đồ vật tám cố chày Kim Cương, tay lắp thêm chín vậy Tràng Hạt.

Bên trái: Tay trang bị hai nuốm cây Phướng báu Như Ý, tay thứ tía cầm Hoa Sen hồng hé nở, tay thứ tứ cầm Quân Trì, tay lắp thêm năm vắt Sợi Dây, tay sản phẩm sáu thế Bánh Xe, tay lắp thêm bảy nỗ lực Thương Khư (‘Sanõkha_Vỏ ốc ) , tay lắp thêm tám thế Hiền Bình, tay lắp thêm chín thế rương Kinh chén Nhã.

Bên dưới hoa sen vẽ ao nước. Vào ao tất cả Long vương Nan Đà ( Nanda Nàga ràja ) , Long vương Ổ ba Nan Đà ( Upananda Nàga ràja ) nâng tòa hoa sen.

Bên trái vẽ tín đồ Trì Minh , tay cố lò hương ngắm nhìn Thánh Giả. Chuẩn Đề Phật mẫu thương xót bạn Trì Minh, hướng ánh mắt xuống.

Bên trên vẽ 2 vị Tĩnh Cư Thiên Tử, một vị tên là chũm Sách Đà Thiên Tử, tay cụ vòng hoa hướng xuống dưới, nương theo bên trên hư không đến cúng dướng Thánh Giả”.

Ý nghĩa của Tranh Tượng này là:

_Thân màu trắng vàng: biểu lộ cho nghĩa Lý Trí chẳng hai, Định Tuệ nhân tiện hàm đựng Đức Năng Sinh của chư Phật.

_Ngồi Kiết Già: thể hiện cho tính độc nhất Như của sinh tử và Niết Bàn

_ Hoa sen : bộc lộ cho trung tâm Đại Bi

_Thân tỏa hào quang: bộc lộ cho Trí phá ám chướng của trọng điểm hư vọng.

_Phía trên dưới toàn là color trắng: biểu thị cho sự hiển bày Pháp Đại Bi trắng tịnh để hóa độ chúng sinh

_Mọi thứ trang sức đẹp trên thân: biểu lộ cho hiện tượng lạ Bồ Tát đi vào dòng sinh tử cần sử dụng phiền não nhằm hiển thị bồ Đề.

_ Mặt tất cả 3 đôi mắt : hiện Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn thể hiện cho nghĩa Ba Đế chẳng dọc chẳng ngang, tuyệt nhất như bình đẳng.

_ Thân có 18 tay:

Hai tay đầu tiên : tác tướng mạo thuyết Pháp thể hiện cho sự hiển bày Phật Pháp hóa độ chúng sinh . Sót lại tám tay mặt trái bộc lộ cho Mê Giới và tám tay bên phải bộc lộ cho Phật Giới .

Hai tay lắp thêm hai : Tay trái cầm Phướng báu tượng trưng đến Tâm bồ Đề vốn tất cả nơi đông đảo chúng sinh nhưng mà chẳng từ biết . Nay sử dụng tay Thí Vô Úy bên đề nghị gia trì để cho hiển đắc Tâm bồ Đề kia .

Hai tay thứ bố : Tay trái nạm hoa sen tượng trưng cho bạn dạng Thể vô cấu lan truyền vốn tất cả của phần lớn chúng sinh, nhưng mà do dựa vào phiền não phòng trệ mà dư Tập khí không hết đề xuất chẳng hiển lộ được vạn đức . Nay sử dụng cây kiếm sắc đẹp bén bên nên tượng trưng mang đến Đẳng Giác của Phật giới, một lần chuyển kiếm chém đứt dư Tập khí ấy để cho hoa sen tịnh tâm nở bày phần lớn cánh hoa vạn đức vạn thiện .

Hai tay thứ tư : Tay trái cầm trung bình trì chứa nước táo bị cắn Quán (Nước rưới vảy ) tượng trưng mang lại Trí Tuệ vốn gồm của bọn chúng sinh . Mà lại do không có Phước, không tồn tại trí như khu đất khô cằn chẳng bao gồm nước thấm ướt đề xuất mầm giống nhân tình Đề chẳng thể sinh trưởng được, đây tức là dựa vào phiền não mà quan yếu phát sinh kiến thức . Nay dùng tay nên cầm Tràng phân tử gia trì khiến cắt đứt 108 phiền não làm cho hiển đắc được nước trí thông minh của Như Lai rưới ngấm ướt đất trọng tâm khô cằn . Nước ấy là Đức của Trí Thủy cất trong trung bình Trì vậy .

Hai tay thứ năm : Tay trái nuốm sợi dây tượng trưng cho sự ràng buộc cột trói chúng sinh trong bên sinh tử, sự buộc ràng này chủ yếu về Thức thứ tám (Alàya vijnõàna). Tay bắt buộc cầm cố gắng Duyên quả (Bìja pùraka_ Tử Mãn Quả) tượng trưng đến thức trang bị tám là thức của trung tâm . Những hạt giống của Pháp ở quanh đó Tâm được hấp thu vào nhưng mà chẳng bị hỏng hoại hao tổn, lại tùy ý khiến cho sinh ra sự luân chuyển chuyển tạo cho Thức vật dụng tám giữ chuyển, triệu chứng đắc được cảnh giới Đại Viên . Khi ấy toàn bộ năm nóng thuộc chủng tử vào Thức thứ tám phần đa bị thiêu hủy hết bắt buộc A lại gia hiển bày trọng điểm Tĩnh người thương Đề vô cấu nhiễm hệt như đẳng hỏng không . Như vậy, dùng vậy Duyên quả gia trì chuyển Thức thành Trí thì dây nghiệp bị thiêu cháy hết mà lại ngưng nghỉ ngơi sự giao vận của sinh tử phiên bản hữu .

Hai tay máy sáu : tay trái thay Bánh xe tượng trưng mang lại sự vận chuyển trong cha cõi sáu đường của những chúng sinh . Tay phải cầm cây búa là lợi khí đập giập . Nay sử dụng búa mập đập nát bánh xe luân chuyển khiến nó đổi mới Đức Luân Viên vắt Túc của Như Lai .

Hai tay vật dụng bảy : Tay trái vắt Thương Khư (‘Sakha ) là vỏ ốc trong hải dương tượng trưng cho cái đó sinh vẫn trầm luân trong biển lớn khổ sống chết . Nay tay buộc phải cầm Đại Bi Câu ( câu liêm Đại Bi ) tiếp dẫn khiến cho đến được bờ vị trí kia là Niết Bàn an nhàn .

Hai tay lắp thêm tám : tay trái cố Hiền Bình tượng trưng cho việc hòa hòa hợp của nhan sắc ( Rùpa ) vai trung phong ( Citta ) là nẻo sinh tử, nước vào bình tượng trưng mang đến sự nắm giữ tội của ba nghiệp mà lại lưu đưa không thuộc . Ni tay nên dùng Bạt phân tách La Tam Cổ Xử ( Chày Tam Cổ Kim cưng cửng ) phá nát ba nghiệp ấy mà chặn đứng dòng sống chết .

nhì tay lắp thêm chín : Tay trái cầm chén bát Nhã Phạm tởm là Trí Thức sở hấp thụ trong Tâm, bởi vì chẳng từ biết phải phải bị trầm luân trong biển lớn khổ . Nay tay đề nghị dùng Bảo Man ( Vòng hoa báu ) gia trì khiến cho khai phát phiên bản Trí ấy . Bảo Man là trọng điểm Tính Nghiêm vậy

Do những nghĩa này mà chuẩn chỉnh Đề ( Cudhe ) còn được dịch ý là MINH hoặc Diệu Giác . Đây là thành quả đó của Tuệ bố La Mật (Prajnõà pàramità)và là đk căn bạn dạng để tạo ra Chư Phật vậy .

_ Trong đầm nước có 2 vị Long vương vãi Nan Đà, Ô bố Nan Đà thuộc nâng đỡ tòa sen: Tòa sen tượng trưng mang lại núi Tu Di ( Sumeru ) 2 bằng hữu Long vương Nanda và Upananda là 2 Long vương vãi quấn xung quanh chân núi ấy.

Khi Đức thích hợp Ca đản sinh tiền Long Vương dùng nước lạnh tắm gội bắt buộc 2 vị rồng này biểu lộ cho Đẳng Giác Vị tốt Vô Cấu Vị . Sử dụng nước Vô Cấu vệ sinh gội khiến cho thành Diệu Giác, mãn quả Diệu Giác này thì yêu thích Ca và chuẩn chỉnh Đề đồng Thể. Sau thời điểm mãn Quả dùng Đẳng Giác Vô Cấu phải hai vị Rồng làm cho Tòa thể hiện cho nghĩa này.

Hai vị Rồng nâng đỡ cọng sen: ý trung nhân Tát Đạo theo thiết bị tự tu hành Địa ba La Mật trường đoản cú Địa thiết bị nhất cho đến Địa vật dụng mười một. Cần hiểu rõ Địa sau sử dụng Địa trước làm thềm bậc đề nghị nóiNhư Lai dùng Thân người thương Tát làm Tòa Sư Tử. Nay 2 rồng nâng đỡ cọng sen được biểu hiện cho nghĩa này

Hoa sen sinh tự nước: Nước thể hiện cho nước Định ( Định Thủy ) mang ý nghĩa sâu sắc Dưỡng Nuôi Thủ Hộ . Cho nên vì vậy hoa sen sinh trường đoản cú nước được gọi là Dùng nước Định nuôi dưỡng tự tính thanh tịnh bất nhị .

_Bên bên trên vẽ 2 vị Tĩnh Cư Thiên: bọn chúng Tĩnh Cư gồm có 5 vị Thiên Tử là: Tự tại Thiên Tử, Phổ Hoa Thiên Tử, quang Man Thiên Tử, Ý Sinh Thiên Tử, danh xưng Viễn Văn Thiên Tử. Các vị Thiên này đều biểu hiện cho nghĩa Trong không bẩn (‘Suddha ) hầu như là Pháp căn phiên bản để xuất hiện Thánh Giả. Ni đề cử 2 vị Thiên này đông đảo là Thánh trả thân cận Đức Phật, lắng nghe nói Pháp nhằm hóa độ phương khác. Vì chuẩn Đề Phật mẫu hay vào Nhân Đạo nói Pháp lợi sinh, xoay đưa Pháp Luân tồi phá phạm tội của bọn chúng sinh. Buộc phải trong tranh tượng vẽ 2 vị Thiên này.

_ Bên trái vẽ tín đồ Trì Minh , tay cố kỉnh lò hương chiêm ngưỡng và ngắm nhìn Thánh Giả. Chuẩn chỉnh Đề Phật chủng loại thương xót tín đồ Trì Minh, hướng mắt nhìn xuống:

fan Trì Minh cụ lò hương chiêm ngưỡng và ngắm nhìn Thánh Giả: biểu hiện cho sự mang nhiệt tâm thực bụng quán sát ví dụ Pháp yếu của bản Tôn nhằm chuyên chú thực hành

chuẩn chỉnh Đề Phật chủng loại thương xót người Trì Minh , hướng mắt nhìn xuống: Biểu thị đến lực gia trì của bản Tôn luôn luôn luôn hiện hữu. Giả dụ Hành Giả biết cách thọ dấn sẽ thành quả Tất Địa ước ao cầu.

Ngoài ra trong gớm còn ghi rằng dưới trang tượng đề xuất viết bài bác Kệ Pháp Thân Duyên Khởi nhằm hỗ trợ cho Hành Nhân siêng chú quán niệm sẽ mau chóng thực chứng được Pháp Duyên Khởi mà hội chứng Đạo tình nhân Đề.

Pháp Thân Duyên Khởi Kệ là:

“ Chư Pháp tùng Duyên Khởi

Như Lai thuyết thị Nhân

Bỉ Pháp Nhân Duyên tận

Thị Đại Sa Môn thuyết”

Dịch là:

“ các Pháp theo Duyên khởi

Như Lai nói là Nhân

Pháp ấy Nhân Duyên hết

Là Đại Sa Môn nói

Các Bậc Đạo Sư Tây Tạng thì thay bài xích Kệ trên bằng Thần Chú Duyên Khởilà:

OMÏ_YE DHARMA HETU PRABHÀVA HETUN

TESÏÀMÏ TATHÀGATO HYA VADATA

TESÏÀMÏ CHAYO NIRODHA.

EVAMÏ VÀDI MAHÀ ‘SRAMANÏAHÏ YE _ SVÀHÀ

Để giúp cho Đồ bọn chúng dễ ghi ghi nhớ Tôn Tượng 18 tay của chuẩn chỉnh Đề ý trung nhân Tát, các vị Đạo Sư nước trung hoa đã biên soạn bài tán chuẩn chỉnh Đề Phật mẫu là:

Khuôn mặt nhân tình Tát như trăng đầy

Sắc tướng white vàng hết sức đoan nghiêm

Nay bé đỉnh lễ , thệ quy y

Nguyện thấy Tôn nhan , thường xuyên cúng dường

NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT

Trên mặt người yêu Tát có ba mắt

Như tứ biển mập thật yên ổn trong

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện được năm loại mắt thanh tịnh

NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT

Tai ý trung nhân Tát treo báu trang sức

Mọi sản phẩm thù win rất trang nghiêm

Nay nhỏ đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện được Nhĩ Thông , nghe Diệu Pháp

NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT

Bài viết liên quan